Sempozyum Programı

Kayıt
Title Author Category Kabul Mektubu Kabul Mektubu
Zi̇hni̇yet, Toplumsal Deği̇şme ve Peygamber Tasavvuru: Sarkaç Teori̇si̇ Bağlamında Bi̇r Değerlendi̇rme Saffet Kartopu-Abdullah Dağcı Din Bilimleri
Felsefi Bir Yaklaşımla Din ve Şiddet Ergin Ögcem Din Bilimleri
Tunç Çaği Seramikleri Işığında Nahçivan Yöresinin Kültürü Toğrul Halilov Eğitim Bilimleri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amacıyla Avrupa Ortak Başvuru Metni (Cef) Kazanımları Baz Alınarak Hazırlanmış A1, A2 Seviye Kitaplarının Kullanımında 6-10 ve 11-15 Yaş Suriyeli Çocukların Yaşadığı Problemler Mesut Gün-Cihan Önder Günay Eğitim Bilimleri
İ̇leti̇şi̇m Eği̇ti̇mi̇nde Psi̇koloji̇k Etki̇: Çağdaş Yöntemler Sedat Cereci Eğitim Bilimleri
Türki̇ye’ni̇n Köy Ensti̇tüleri̇’nde Yaratıcı ve Doğacı Eği̇ti̇mi̇n İ̇sti̇snai̇ Başarısı Gökhan Ak Eğitim Bilimleri
“hamza-Nâme Metinlerinde Rüya Motifi” Muhammet Yelten Eğitim Bilimleri
Romantik İ̇lişkide; İ̇lişkiye Odaklanma, Çatışma Çözme Tepkileri ve İ̇lişkide Affediciliğin Algılanan Ebeveynlik Biçimi ve Ebeveyne Duygusal Erişilebilirlik Açısından İ̇ncelenmesi. Gözde Ceylan-Çiğdem Yavuz Güler Eğitim Bilimleri
Zihinsel İ̇maj Oluşturma Stratejisiyle Desteklenen Çoklu Strateji Öğretiminin Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma ve Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi Mustafa Kocaarslan-Şeyda Edi̇s Eğitim Bilimleri
Pısa Başarısını Tahmin Etmede Yapay Sinir Ağı Yönteminin Farklı Koşullar Altında Test Edilmesi Cem Oktay Güzeller-Gökhan Aksu Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Yazma Düzeyleri̇ ve Yazılarında Karşılaşılan Sorunlar Nesrin Sis-Niymet Bahşi Eğitim Bilimleri
Li̇se Müdürleri̇ni̇n Bi̇li̇nçli̇ Farkındalık Düzeyleri̇ İ̇le Problem Çözme Beceri̇ Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Mihriban Özgün-Nezahat Güçlü Eğitim Bilimleri
Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe Dokunuyor Şükrü Su Eğitim Bilimleri
Çemberimde Gül Oya Nesrin Karaduman Eğitim Bilimleri
Teaching Esp Courses İn The Department Of Museum Studies Ozlem Yagcioglu Eğitim Bilimleri
Mükemmeliyetçilik ve Psikolojik İyi Oluş Arasında Ki Düzeyin İncelenmesi; Avukatlar Üzerine Bir Çalışma Birgül Demir Eğitim Bilimleri
Şehriyar’ın “el Kimin” Şiirinin Türk Milli Kültürü Açısından Değerlendirilmesi Nesrin Si̇s-Bahtiyar Bahşi̇ Eğitim Bilimleri
Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenmeye Karşı Motivasyon ve Tutumlarını Belirleme Semahat Aysu Eğitim Bilimleri
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Uyum Betül Soysal Eğitim Bilimleri
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Seçimi ve Okumayı Bırakma Nedenleri: Durum Çalışması Halit Karatay-Ahmet Demirel Eğitim Bilimleri
Arkeoloji̇ Temelli̇ Doğa ve Bi̇li̇m Eği̇ti̇mi̇ Osman Kaynar-Mehmet Tekocak Eğitim Bilimleri
Fen Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenmeye Yöneli̇k Öz Yeterli̇kleri̇ Mehmet Tunçel-Ela Ayşe Köksal Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Sorunları ve Çözüm Önerileri (A2 Örneği) Ahmet Zeki Güven-Uğur Özbi̇len Eğitim Bilimleri
Meb Tarafından Ortaöğretime Geçiş İ̇çin Yapılan Türkçe Dersi Merkezi Ortak Sınavlarındaki Soruların Kazanımlara Göre Değerlendirilmesi Bahar Doğan Eğitim Bilimleri
Fen Mühendi̇sli̇k ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Uygulamaları Kapsamında İ̇nsan ve Çevre Üni̇tesi̇ne Yöneli̇k Bi̇li̇m Şenli̇ği̇ Hazırlama ve Gerçekleşti̇rme Süreci̇ Büşra Sağlamyürek-Fehime Sevil Yalçın Eğitim Bilimleri
Ergenleri̇n Ai̇leleri̇nden Algıladıkları Psi̇koloji̇k Kontrol İ̇le Öz Düzenleme Beceri̇leri̇ ve Akademi̇k Moti̇vasyonları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Özgenur Korkın-Ercan Kocayörük Eğitim Bilimleri
Fen Bi̇li̇mleri̇ Öğretmen Adaylarının Çevre Algılarının Keli̇me İ̇li̇şki̇lendi̇rme Aracılığıyla Beli̇rlenmesi̇ Betül Timur-Merve Balkaya-Serkan Timur-Nagihan İmer Çetin-Elif İnançlı Eğitim Bilimleri
Fen Bi̇lgi̇si̇ Öğretmenli̇ği̇ Yüksek Li̇sans Öğrenci̇leri̇ni̇n Stem Eği̇ti̇mi̇ Hakkındaki̇ Görüşleri̇: Odak Grup Görüşmesi̇ Betül Timur-Nagihan İmer Çetin Eğitim Bilimleri
Denizcilik Liselerinde Görev Yapan Denizci Eğiticiler Hakkında Bir Araştırma: Türkiye İdris Turna-Orkun Burak Öztürk Eğitim Bilimleri
“bir Puding Hikayesi” İ̇simli Çocuk Kitabının İ̇çeriğinin Çocuk Eğitimine Dair İ̇çerdiği Mesajlar Yönünden İ̇ncelenmesi Bilge Bağcı Ayrancı Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik İgi ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Betül -Arzu-Nagihan Eğitim Bilimleri
Modern Eği̇ti̇m Reformu Bologna Metanet Memmedova Eğitim Bilimleri
Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesinin Öğretiminde İ̇ki Farklı İ̇şbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Epistemolojik Tutumları Üzerine Etkisi Muhammet Fırat-Ümit Şi̇mşek Eğitim Bilimleri
Öznel İ̇yi Oluşun Yordanmasında Psikolojik İ̇htiyaçların Karşılanması, Aile Aidiyeti ve Ebeveyn Algısı Rolünün İ̇ncelenmesi Eda Gök -Ercan Kocayörük Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Yöneticilerinin Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi İ̇lgili Görüşleri Güler Koçak Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Tam Zamanlı Kaynaştırma Kararı Olan Oti̇zmli̇ Öğrenci̇leri̇n Eği̇ti̇mi̇ne İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Süleyman Işık-Fatma Sema Gürkan Eğitim Bilimleri
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Rümi̇nati̇f Düşünceni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ ve Bi̇li̇şsel Esnekli̇k İ̇le Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Hanife Akgül-Ramazan Kadıoğlu Eğitim Bilimleri
Ai̇le Üyeleri̇nde Güç Algısı Hanife Akgül Eğitim Bilimleri
Ki̇mya Öğretmen Adaylarının “azi̇z Sancar’ın Başarısı” Adlı Okuma Parçasındaki̇ Değerler ve Değerler Eği̇ti̇mi̇ne Yöneli̇k Görüşleri̇ Hatice Karaer-Fergan Karaer Eğitim Bilimleri
Pedagoji̇k Formasyon Öğrenci̇leri̇ni̇n Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ ve Materyal Tasarlama Dersi̇ne Yöneli̇k Görüşleri̇ Fergan Karaer-Hatice Karaer Eğitim Bilimleri
Benzeşme Ögesi̇ Bağlamında Ortak Yemek Kültürünün Suri̇yeli̇ Mülteci̇lere Türkçe Öğreti̇mi̇nde Kullanılması Ömer Tuğrul Kara-Begüm Sultan Ünsal Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının İ̇ncelenmesi Betül -Arzu -Nagihan Eğitim Bilimleri
Çocuklardan Li̇derli̇k Öğreti̇leri̇ Sezen Çobanoğlu Talay-Güneş Talay Eğitim Bilimleri
Türkçe Ders Kitaplarında Çoklu Zekâ Kuramının Kullanımı: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Örneği Ahmet Zeki Güven-Emrullah Banaz Eğitim Bilimleri
Yedi İ̇klim Türkçe ve İ̇stanbul Kitaplarında Yer Alan Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasların Değerlendirilmesi Fatma Üçler Eğitim Bilimleri
Algılanan Sosyal Desteği̇n Bi̇rey Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Psi̇kososyal Deği̇şkenler Bağlamında İ̇ncelenmesi̇ Temel Alper Karslı Eğitim Bilimleri
Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma Orkun Burak Öztürk-İ̇dris Turna Eğitim Bilimleri
Ataerki̇lli̇k ve Büyüme İ̇li̇şki̇si̇ Tuba Turgut Işık-Pınar Koç-Fuad Salamov Eğitim Bilimleri
Batı ile Etkileşime Giren Türk Film Karakterlerinde Oto-Oryantalizm Emine Işıkelekoğlu Eğitim Bilimleri
Türkçeyi̇ Yabancı Di̇l Olarak Öğrenen Öğrenci̇leri̇n Yazılı Meti̇nleri̇ndeki̇ Edat Kullanımı Başak Karakoç Öztürk-Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu Eğitim Bilimleri
Japon Soka Pedagojisi Yoluyla Küresel Vatandaşlık Etiğinin Teşvik Edilmesi: Türkiye'deki Program Tasarımı İçin Çıkarımlar Harun Serpil Eğitim Bilimleri
Lise Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı Sevgi Torun Eğitim Bilimleri
Abd’de Okutulan Bi̇r Ders Ki̇tabında Kullanılan Materyaller ve Bu Materyallerden Türkçe Eği̇ti̇mi̇nde Yararlanma Yolları Gülşah Durmuş Eğitim Bilimleri
Ortaokul Türkçe Ders Ki̇taplarındaki̇ Şi̇i̇rleri̇n Meti̇nselli̇k Ölçütleri̇ne Uygunluğuna Dai̇r Öğretmen Görüşleri̇ Fatma Döner Doğan-Ahmet Turan Si̇nan Eğitim Bilimleri
Eğitimin İ̇atrojenezi Ya da Eğitim Toplumunun Atık İ̇nsanları Mesut Hazır Eğitim Bilimleri
Kültürel Bellek ve Kültürel Mi̇rasın Korunması Kapsamında Müzeleri̇n Kullanımı Zeynep Çavdar Kaleli Eğitim Bilimleri
8. Sınıf Öğrenci̇leri̇ni̇n Okuma Alışkanlığı ve Ne Okumaları Gerekti̇ği̇ Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Mesut Gün-İ̇lhami Kaya-Ahmet Yılmaz Eğitim Bilimleri
İ̇stanbul Yabancılar İ̇çi̇n Türkçe Ders Ki̇tabının Drama ve Oyun Etki̇nli̇kleri̇ Yönünden Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Lokman Tanri̇kulu-Mesut Gün-Süedanur Parmaksız Eğitim Bilimleri
Yabancı Di̇l Olarak Türkçe Öğrenen Öğrenci̇leri̇n Yazılarındaki̇ Söz Di̇zi̇mi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Niymet Bahşi-Ayşe Ateş Eğitim Bilimleri
Versant İ̇ngilizce Testinin Değerlendirilmesi: Başarı Veya Başarısızlık Dinçay Köksal-Ömer Gökhan Ulum Eğitim Bilimleri
Fen Bi̇lgi̇si̇ Öğretmen Adaylarının Nanobi̇yoteknoloji̇ye Yöneli̇k Kaygı ve Tutumlarının İ̇ncelenmesi̇ Ömer Kırbaş-Fatih Doğan Eğitim Bilimleri
Kozan Mutasarrıf-I Esbakı Musa Kazım’ın Pedagoji̇ Ki̇tapları Nebahat Göçeri̇ Eğitim Bilimleri
Dkab Dersi̇nde Uygulanan Bi̇r Model: Adana Modeli̇ Nebahat Göçeri̇ Eğitim Bilimleri
5. ve 6. Sınıf Öğrenci̇leri̇ni̇n Algıladıkları Ebeveyn Tutumları, Ai̇le Ai̇di̇yet Hi̇sleri̇ ve Empati̇k Eği̇li̇mleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Hatice Kübra Durlanık-Ersin Uzman Eğitim Bilimleri
Atomun Yapısının Öğretimi İ̇çin Geliştirilen 3b Yazıcı Materyalleri Hakkında Öğrenci Görüşleri Betül Timur-İrem Tuğçe Konuk Eğitim Bilimleri
Fen Bi̇li̇mleri̇ Öğretmenleri̇ni̇n Analoji̇ Kullanımına İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Betül Timur-İrem Tuğçe Konuk Eğitim Bilimleri
Felsefeni̇n Yeni̇ Ufukları: Felsefi̇ Bi̇r Sorun Olarak Spor Murat Satıcı Eğitim Bilimleri
Sınıf Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişimlerinin İ̇ncelenmesi Erten Gökçe-Aliye Erdem Eğitim Bilimleri
Öğretmenleri̇n Etki̇leşi̇mli̇ Tahtayla İ̇lgi̇li̇ Görüşleri̇ Fatih Kana-Abdullah Güngör Eğitim Bilimleri
Özel Eği̇ti̇mli̇ Öğrenci̇leri̇n Öğretmenler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ Fatih Kana-Muhammet Mustafa Şener Eğitim Bilimleri
Deği̇şen Sınav Si̇stemi̇ni̇n Öğrenci̇ler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ Fatih Kana Eğitim Bilimleri
Bulgari̇stan’da Okutulan 5. Sınıf Matemati̇k Dersi̇ Öğreti̇m Programının İ̇ncelenmesi̇ Güler Çavuşoğlu Eğitim Bilimleri
Bulgari̇stan’da Okutulan 6. Sınıf Matemati̇k Dersi̇ Öğreti̇m Programının İ̇ncelenmesi̇ Güler Çavuşoğlu Eğitim Bilimleri
Mi̇llî Eği̇ti̇m Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğreni̇m Gören Türk Öğrenci̇leri̇n Suri̇yeli̇ Öğrenci̇ Algısı Ömer Tuğrul Kara-Feyzullah Ağırman-Ali Yi̇ği̇t Eğitim Bilimleri
Li̇sansüstü Eği̇ti̇m Öğrenci̇leri̇ni̇n Li̇sansüstü Eği̇ti̇m ve Gerçekli̇k Şokuna İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Si̇bel Güven Eğitim Bilimleri
The First Time İn A Real Class: Reflections From Pre-Service Efl Teachers Regarding Their First Teaching Experience Gökhan Öztürk Eğitim Bilimleri
A Literature Review On Testing And Assessment Knowledge And Skills Of Efl Teachers Elçi̇n Ölmezer Öztürk Eğitim Bilimleri
Aday Öğretmenleri̇n, Aday Öğretmen Yeti̇şti̇rme Süreci̇nde Yaşanan Sorunlara İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Si̇bel Güven-Köksal Kerem Kesen Eğitim Bilimleri
Activating Cultural Awareness İn Our Classes Özlem Yağcıoğlu Eğitim Bilimleri
Öğretmenlerin Paylaşılan Liderlik Davranışlarının Önemine İ̇lişkin Görüşleri Mustafa Aydın Başar-Seda Şayan Kösem Eğitim Bilimleri
Öğretmenleri̇n Duygusal Zekâ Yeterli̇li̇kleri̇ İ̇le Öğreti̇msel Li̇derli̇k Davranışları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Hasan Arslan-Neda Şayan Eğitim Bilimleri
Tarımsal Bi̇yoteknoloji̇ Bi̇lgi̇ Ölçeği̇ Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ne Yöneli̇k Bi̇r Çalışma-1 Hılal Agaç-Fehi̇me Sevi̇l Yalçın Eğitim Bilimleri
Hareketli̇ Ki̇taplar Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme: Hareketli̇ Tren Sedat Erol-Ahmet Akkaya Eğitim Bilimleri
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Öğrencilerinin Kimya Kavramı ile İ̇lgili Görüşleri Engin Meydan Eğitim Bilimleri
Toplumumuzda Tüketilen Hazır Gıdaların Kalitesi ve Kontrolü Hakkında Halkla İ̇lişkiler ve Tanıtım Programı Öğrencilerinin Görüşleri Engin Meydan Eğitim Bilimleri
Yapay Zeka, Nano Robotlar ve İ̇nsansız Araçlar Hakkında Halkla İ̇lişkiler ve Tanıtım Programı Öğrencilerinin Görüşleri Engin Meydan Eğitim Bilimleri
Ülkemizde Bulunan Maden Kaynakları ve Bor Madeni Hakkında Halkla İ̇lişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri Engin Meydan Eğitim Bilimleri
Türkçe Eğitiminde Bilgi Grafikleri (İnfografik) Fatih Kana-Ahmet Akkaya-Yusuf Mete Elkıran Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Sorunlarıyla İ̇lgili Görüşleri Fatih Kana-Yusuf Mete Elkıran Eğitim Bilimleri
Çevreye Karşı Ebeveyn Tutumlarının Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Ömer Kırbaş-Fatih Doğan Eğitim Bilimleri
Ahmet Haşim'in Şiirlerinde Kozmik Narsisizm Dilek Çetindaş Filoloji
Türk Çeviri Yazını Yayıncılık Faaliyetlerinde İ̇deoloji (1960-1980) ve Lefevere’nin Patronaj Kavramının Anlaşılması Ümmügülsüm Albiz Filoloji
Tarihe Estetik Şekil Veren Yazar: Hasan Erdem'in Sanat ve Edebiyat Görüşü Serkan Gökbulut Filoloji
Kültürel Yabancılaşma Sorunu Bağlamında Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam Adlı Romanı Kemal Erol-Yakup Ulusal Filoloji
Oryantali̇zm Adesesi̇nden Bakarak Tanpınar’ın İ̇zi̇ni̇ Iskalamak: Beş Şehi̇r’e Tanpınar ve Manguel Zavi̇yesi̇nden Bakma Denemesi̇ Yunus Alıcı Filoloji
Karabağ Halk Türküleri̇ni̇n ve Danslarının Özelli̇kleri̇ Sönmez Abbaslı Filoloji
Edebi̇yat Eği̇ti̇mi̇ne Dai̇r Bazı Soru(N)lar Ertan Engin Filoloji
Çanakkale Yöresi̇nde Manevi̇ Zi̇yaret Yerleri̇ Mehmet Ali Yolcu Filoloji
Tuva Atasözlerinde Geçen Hayvan Adlarına Dair Söz Varlığı İ̇ncelemesi Fatoş Karadağ Filoloji
Adi̇l Yakubov'un Köhne Dünya Adlı Romanında Tari̇hî Gerçekli̇ği̇n Temsi̇li̇ Ayşegül Ergişi Filoloji
Tuva Atasözlerinde Geçen Hayvan Adlarına Dair Söz Varlığı İ̇ncelemesi Fatoş Karadağ Filoloji
A Descriptive Micro-Level Analysis Of Lease Contracts Of Real Estates Ayşegül Angı Filoloji
Türk Çevi̇ri̇ Gençli̇k Yazınında İ̇deoloji̇ (1960-1980) Ümmügülsüm Albiz Filoloji
Doğal İ̇pek Üzeri̇ne Boyama ve Baskı Çeşi̇tleri̇ Naile Rengin Oyman Güzel Sanatlar
Romanın Büyülü Gerçekliğinden Sinemanın Büyüsüne: Life Of Pi Yaşamın Gerçekliğinden Televizyonun Gerçekliğine: Survivor Fatma Okumuş Güzel Sanatlar
Korku Si̇nemasının Coğrafi̇ Koordi̇natlarında Türk Korku Si̇nemasının Yeri̇ Tuğba Elmacı Güzel Sanatlar
Hasan Karacadağ’ın Dabbe Seri̇si̇nde Korkunun İ̇konografi̇si̇ Tuğba Elmacı Güzel Sanatlar
İ̇darenin Sorumluluğu Fikrinin Fransa’da Doğuşu ve Türk İ̇dare Hukuku Doktrininde Kabulü Osman Safa Bursalı Hukuk
İ̇ş Sağlığı ve Güvenli̇ği̇ Mevzuatı Çerçevesi̇nde Geçi̇ci̇ İ̇ş İ̇li̇şki̇si̇ Kuran İ̇şverenler İ̇çi̇n Geti̇ri̇len Özel Yükümlülükleri̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ayça İ̇zmirlioğlu Hukuk
Değerler Eğitiminde Kur’anî Bir Yöntem: Mesel/temsil Yöntemi: İ̇sa Abidoğlu İlahiyat
İ̇bn Hazm’a Göre Di̇li̇n Menşei̇ ve İ̇lk Di̇l Problemi̇ Ramazan Demi̇r İlahiyat
Kadı Beyzâvî’ye Göre İ̇lletin Tespit Yolları Nelerdir? Mansur Koçi̇nkağ İlahiyat
Barış Manço'nun Şarkılarında İ̇nanç Unsurları Nisa Gecekuşu Demirbaş İlahiyat
İ̇bn Fâri̇s’i̇n “efrâdü Kelîmâti̇’l-Kur’âni̇’l-Azîz” Adlı Ri̇salesi̇ ve Vücûh ve Nezâi̇r İ̇lmi̇ni̇n Bi̇r Alt Kolu Olarak Efrâd İ̇brahi̇m Yıldız İlahiyat
Zülyedeyn Hadisinin İ̇slam Hukuk Usulündeki Yansımaları (Analitik Bir Çalışma Örneği) Esra Gülengül İlahiyat
İ̇lk Dönem İ̇slâm Dünyasında Tarım Politikaları (Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-Harâc Adlı Eseri Bağlamında) Fatih Oğuzay İlahiyat
Spor Organizasyonlarında Gönüllü Motivasyonunun Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi İ̇smail Kula-Can Özgider-İ̇lhan Adiloğulları Sağlık ve Spor Bilimleri
Spor Eğitim Modeli Kapsamında İ̇şlenen Futbol Etkinliğinde Mavi Kart Uygulamasının Öğrenci Davranışları Üzerine Etkilerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İ̇ncelenmesi Murat Edi̇ş Sağlık ve Spor Bilimleri
Spor Eğitim Modeli Kapsamında İ̇şlenen Futbol Etkinliğinde Mavi Kart Uygulamasının Öğrenci Davranışları Üzerine Etkilerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İ̇ncelenmesi Murat Ediş-Nevin Gündüz Sağlık ve Spor Bilimleri
Ergen Sporcular İ̇çin Algılanan Stres Tepkiselliği Ölçeği: Çeviri, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ender Şenel-Mevlüt Yıldız-Nazmi Bayköse Sağlık ve Spor Bilimleri
Çocuklarında İ̇ştahsızlığı Olan Anneleri̇n Emosyonel Özelli̇kleri̇ Fatih Battal-Veli Yıldırım Sağlık ve Spor Bilimleri
Türki̇ye’de Sağlık Hi̇zmetleri̇nde Manevi̇ Bakımla İ̇lgi̇li̇ Araştırmalar: Si̇stemati̇k Bi̇r Anali̇z Abdullah Dağcı Sağlık ve Spor Bilimleri
Mahalle Afet Gönüllülerinin Afet Yönetiminde Gönüllülük Çalışmaları, Bursa Örneği Serkan Özden-Engin Meydan-Ayşe Aydemi̇r Sağlık ve Spor Bilimleri
Kırsal Göçün Nedeni Üzerine Bir Yaklaşım: Tarım-Kırsal Nüfus İ̇lişkisi Ertuğrul Güreşci Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Şadırvan Dergisi Örneğinde 1970'lerde İ̇slamcı Kadın Söylemi Cengiz Çağla-Begüm Hergüvenç Sınmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Karşı Tutumları Fatma Si̇s Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Psikoloji Dördüncü ve Birinci Sınıfların Psikolojik Hastalıkları Olan Bireylere Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması İ̇brahim Özer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Seçi̇mleri̇mi̇zde Gerçekten ‘’özgür’’ Müyüz? Gözde Kayan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sağlık Çalışanlarının İ̇ş Doyumu ve Tükenmi̇şli̇k Sendromunun Araştırılması Hatun Arslan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Pax Vobiscum: Selamün Aleyküm Hakan Poyraz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Meslek Yüksek Okulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Harcamalarının Bulundukları İ̇lçe Ekonomi̇si̇ne Katkıları: Hendek Meslek Yüksek Okulu Örneği̇ (2017-2018) Hasan Durmuş-Mustafa Naimoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Child Sexual Abuse: The Relationship Between The Type Of Abuse And The Risk Factors Sezer Ayan -Veda Bilican Gökkaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Siyasette Ahlaklılık Özlem Bağdatlı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Reklamcılıkta "Subvertising" Pratikleri: Tüketiciyi Şaşırt, Heyecanlandır ve Romantize Et Hande Bilsel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Avanzâde Mehmet Süleyman’ın Eserlerinde Moda ve Kadına Bakış Seher Erdoğan Çelti̇k Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
2013-2017 Dönemleri̇nde Bağımsız Deneti̇m Raporlarında Yer Alan Denetçi̇ Görüşleri̇ni̇n Ni̇tel Bi̇r Anali̇zi̇ Metin Atmaca-Ezgi Akar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Alman İ̇mparatoru II.Wilhelm'in Çanakkale Ziyareti Sibel Orhan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Reklamcılıkta "Subvertising" Pratikleri: Tüketiciyi Şaşırt, Heyecanlandır ve Romantize Et Hande Bilsel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Hükümet Programlarında Demokrati̇kleşme Poli̇ti̇kalarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇ (1980-2018) Fuat Uçar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kale-I Sultaniye Antlaşması’ndan Montreux Sözleşmesi’ne Boğazlar Meselesi Murat Burgaç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Duygusal Zekâ ve Performans İ̇li̇şki̇si̇: Banka Çalışanlarında Bi̇r Araştırma Hatice Necla Keleş-Deniz Yılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Küçük Şehi̇rde Kadınların Suç Mağduri̇yeti̇ Korkusu Üzeri̇ne Sosyoloji̇k Bi̇r Araştırma: Kırşehi̇r İ̇li̇ Örneği̇ Gülçi̇n Cebeci̇oğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bağımsız Deneti̇mde Mani̇pülasyon Uzantısı Olarak Yaratıcı Muhasebe Algısı: Türki̇ye’deki̇ Bağımsız Denetçi̇ler Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Murat Genç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Genel Muhasebe ve Bi̇lgi̇sayarlı Muhasebe Öğrenci̇ Ders Değerlendi̇rme Anket Sonuçlarının Bazı Kategori̇k Deği̇şkenlere Göre İ̇ncelenmesi̇ Hasan Gül-Özgür Manap Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Akademik Erteleme Davranışı ve Denetim Odağı İ̇lişkisi Hanzade Aslan Yılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" Romanında Kullanılan Metaforlar ve Bu Metaforların Romana Katkısı Damla Ağüzüm Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Geleneksel Pazarlardan Süpermarketlere Deği̇şen Tüketi̇m Alışkanlıkları Nur Çağlar Çeti̇nkaya-Onur Köktürk Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Rusya Federasyonu "Ulusal Diller Yasası": Kuzey Kafkasya'da ve Kafkas (Çerkes) Diasporasındaki Algısı Veronika Tsibenko-Asker Tlostnakov Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal Girişimciliğin Paylaşım Ekonomisi Üzerindeki Rolü Yasemin Ülker -Hakan Eren Şengelen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇şkur İ̇şbaşı Eğitim Programlarının Çanakkale İ̇linde 2013-2018 Yılları Arası İstihdama Katkısı Hayrettin Karacan-Ali Şahin Örnek-Mukaddes Çeli̇k Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇smail Gaspıralı Sovyet Kaynaklarında (1923-1989) Nadezhda Tikhonova Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Günümüz Toplumsal Sorunları Açısından Bilgi Sosyolojisinin İ̇şlevi ve Sorumlulukları Güncel Önkal Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇ki̇nci̇ Dünya Savaşının, Türki̇ye’de Si̇yasi̇ Muhalefeti̇n Oluşumuna Etki̇si̇ Gültekin K. Birlik Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Cumhuri̇yet Dönemi̇ Türk Romanında Osmanlı Algısı: Ahmet Hamdi̇ Tanpınar Örneği̇ Tayfun Barış Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Leylâ Hanım Dîvanı'nda Râki̇p Kavramı Sultan Çiloğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Phılosophos Basıleus Ya da Fi̇lozofun İ̇kti̇darla Sınavı Abrim Gürgen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Konuşma Bozuklukları ve Psikoloji Bölümü Tercihi Arasındaki İ̇lişki Temel Alper Karslı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Toplumcu Belediyecilik Yaklaşımı ve Çanakkale Örneği Adem Bağış Alçi̇çek Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal Sorunlara Yenilikçi Bir Bakış Açısı Olarak Sosyal İ̇novasyon Yasemin Ulker Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Divan Şiirinde Ayak Deri Deyiminin Anlam Özellikleri Hasan Kaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’nin Makroekonomik Göstergeleri Işığında Çimento Sektörü Selçuk İ̇pek-Mehmet Öksüz-İ̇lknur Kaynar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Elektronik Ticarette Vergi Cennetleri ve Transfer Fiyatlandırması Sorunu Selçuk İ̇pek-İ̇lknur Kaynar-Mehmet Öksüz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Karma Frekanslı Veri̇lerde Mi̇das Regresyon Modelleri̇ni̇n Uygulanması: Türki̇ye’ni̇n Ekonomi̇k Büyüme Tahmi̇ni̇ Hasraddin Guli̇yev-Çiğdem Demi̇r Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yapılmış Araştırmalar Bağlamında Türki̇ye’de Gençli̇k Şi̇ddeti̇ ve Saldırganlığının, Okul-Ai̇le-Sosyal Çevre Perspekti̇fi̇nden Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Güney Nair Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Anti̇k Yunan ve Roma’da Yöneti̇m-Toplum-Bi̇rey Üçgeni̇nde Si̇yasi̇ ve Sosyal Hakların Kazanımında Önemli̇ Bi̇r Metod: Spor Aytül Kaplan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Hi̇sse Senedi̇ Pi̇yasalarında Haftanın Günü Anomali̇si̇ :Bıst 30 Üzeri̇ne Bi̇r Anali̇z Erkan Alsu-Serpil Morboncuk Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
“beni̇ Logomdan Keşfet” Yeni̇ Marka Logosu Tasarımında Müşteri̇leri̇n Marka İ̇smi̇, Si̇mgesi̇ ve Renk Terci̇hleri̇ne Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Eli̇f Kara Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tüketi̇ci̇leri̇n Sosyal Medyada Lüks Markalara Yöneli̇k Davranışlarının Hedoni̇k ve Faydacı Yaklaşımın Ilımlı Etki̇si̇nde İ̇ncelenmesi̇ Eli̇f Kara Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kadın Eğitiminden Muhtelit Eğitim/karma Eğitim Tartışmalarına Geçiş ve Türkiye Muallimler Birliği Ayşe Yanardağ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Basın Meslek Eti̇ği̇ Bağlamında Barış Gazeteci̇li̇ği̇ İ̇brahim Sena Arvas Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bdt Ülkeleri̇nde Sağlık Si̇stemleri̇ni̇n Etki̇nli̇k Düzeyleri̇ni̇n Anali̇zi̇ Fuad Salamov-Tuba Turgut Işık-Pınar Koç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tokat Buğdaylı Köyü Düğün Gelenekleri Üzerine Bir İ̇nceleme Sevgi Dal Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Batı ile Etkileşime Giren Türk Film Karakterlerinde Oto-Oryantalizm Emine Işıkelekoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Deği̇şen Masal Bağlamları Örneği̇: İ̇zmi̇r Esra Çam Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Sorumluluk Duygusunun Bazı Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇: Gümüşhane Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇ Saffet Kartopu-Harun Geçer-Hızır Hacıkeleşoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Savaşılmayan Savaşın Yansımaları Zafer Koylu-Orkun Şen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Eskiçağda Troas Bölgesini Etkileyen Tsunamiler Kamil Doğancı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çalışma Hayatında Kadınlara Yönelik Bir Cinsiyet Ayrımcılığı Türü: Tokenizm Fulya Oduncu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çocuğun Cinsel İstismarı: İ̇stismarın Türü ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişki Sezer Ayan-Veda Bilican Gökkaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Platoncu Felsefenin Ontolojik Çatlağı: Simulakrum Hakan Hatay Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dış Ti̇caret ve Ekonomi̇k Büyüme İ̇li̇şki̇si̇: Türki̇ye Örneği̇ Özlem Ayvaz Kızılgöl-Sena Çavdar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Hükümleri̇ Bağlamında Ülkemi̇zde Çocuk İ̇şçi̇li̇ği̇ne İ̇li̇şki̇n Bi̇r Değerlendi̇rme Zeynep Hoş-Taha Kasım Önal Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yeni İ̇lişki Biçimleri Mesut Hazır-Büşra Bayar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yöneti̇m Bi̇li̇mi̇nde Yeni̇ Bi̇r Yaklaşım: Cynefın Çerçevesi̇ -Teori̇k Bi̇r Çalışma Özge Büyük Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mi̇lli̇ Mücadele’de Şark Si̇yaseti̇ ve Orta Asya Türk Devletleri̇ İ̇le İ̇li̇şki̇ler Nurten Ay Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Medyanın Mevcut Durum Analizi Birol Akgül-Zeynep Ayer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ziyaretçilerin Destinasyon ile İ̇lişkilerinin Geliştirilmesinde Yerel Mutfak Deneyiminin Etkisi Ezgi Erkmen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Spinoza'nın Özgürlük Anlayışı Üzerine Felsefi Bir İ̇nceleme Selda Bıçak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Eski Türklerde Merkezi İ̇dare Resul Okan Esen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tari̇hte Osmanlı Bankası Aslıhan Nakiboğlu-Merve Levent Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı’da Beyaz Bi̇r Maden; Çanakkale Kızılca Tuzla Köyü Tuz Üreti̇mi̇ Kenan Özkan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler