Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler


PDF Versiyon:

Tümü

Başvuru ID Yazar İsmi Bildiri İsmi
120A. Baran Dural, Taylan Özgür ÜresinThe Basıc Arguments Of Socıalıst Left Movement From The Dp Perıod To The Mılıtary Coup
544A. Beril TuğrulEnerji Güvenliğinin Uluslararası İlişkiler Üzerine Etkileri
495A. Muhsin Yılmazçoban(Sosyal Bilimler Ortak Strateji Belgesi Oluşturulmasında) Sosyoloji Öncülüğünde Bütünlükçü Sosyal Hizmet Uygulaması
341A.nursen DurdağıÇeviri Eğitimi ve Netnografik Evrilim
482Abdülkerim GülhanRıfkî ve İstanbul Şehrengizleri
475Abdullah AdıgüzelProgram Geliştirme Teorisi Oluşturmaya İlişkin Bir Meta Analiz Çalışması
235Abdullah ErdenSelçuk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkindaki Görüşleri
555Oktay Koç, Abdullah Kıray, Serkan ÖzdemirAnalysing Revanchist Behaviors In Academic Institutions: Rationales, Means, Purposes And Results
61Abdullah PoşXıx. Yüzyılda Bir Eğitim Gönüllüsü Olan Âişe Sıdıka Hanım’ın Tarsus’taki Faaliyetleri
644Abuzer KalyonAnkaravî İsmail Rüsûhî’nin Miftahu’l-Belâga ve Misbahu’l-Fesâha İsimli Eserinde Edebî Sanatların Açıklanması Konusundaki Yaklaşımları Hakkında Bir Değerlendirme
206Açelya Betül GönüllüReşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde Sabiha Rüştü Bozcalı’nın İllüstrasyonları Üzerine
438Adem Çatak, Ahmet VuralLicâî’de Marifet-İ Nefs ve Manevi Hastalıklar
200Adem Sağır, Zeynep AktaşGündelik Hayattan Post-Truth Gerçekliğe Sosyolojik Bir Kayma: Mark Zukerbeng’in Harikalar Diyarı
402Dok. Öğr. Adem Yılmaz, Dok. Öğr. Cihan Gülgün, Öğretmen Vedat Akbaş, B. Ünal İbretFen Bilimleri Dersi 8. Sınıf “Depremler ve Hava Olayları” Ünitesinin İçerik, Kavramların Kullanımı ve Öğretim Programının İçerisinde Yerinin İncelenmesi
469Çağrı Avan, Cihan Gülgün, Adem Yılmaz, İlknur KılıçÖğretmenlerin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Görüşleri; Ölçek Geliştirme Çalışması
561Salih Okumuş, Ahmed İsmaielÜsküplü İshak Çelebi’nin Arapça Kasideleri Üzerine Bir İnceleme
681Gökhan Dönmez, Cemal Öztürkİttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Siyasi İktidar Anlayışı: İttihat ve Terakki Bonapartist Miydi?
327Ahmet Akkaya, Ayşen KarameteWeb 2. 0 Araçları Kullanılarak Öğretim Materyali Geliştirilmesi: Anakart Örneği
328Ahmet Akkaya, Ayşen KarameteWeb 2. 0 Araçları Kullanılarak Öğretim Materyali Geliştirilmesi: İşlemci Örneği
661Zeki Boyraz , Ömür Kanter GülmezCoğrafya Eğitiminde Görsel Materyal Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkillerinin Öğrenci Anketlerine Göre Analizi
662Süphan Nasır, Aycan BulConsumers’ Attıtude Toward Sharıng Economy: Motıves & Impedıments Of Usıng Car Sharıng Servıces
581Ahmet Akkaya, Ayşen KarameteEğitim Yazılımları Değerlendirme Araçlarının İncelenmesi
649Ercan Yavuz, Gülden KarakayaStratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışını Benimseyen Örgütlerde İşgören Motivasyonu: Hemşireler Üzerinde Ampirik Bir Çalışma
650Esra IşıkCumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları: Muallimin Sesi Gazetesi Örneği
651Dr. Halit Karatay, Ozan İpekYazım Öğretimi ve Etkinlik Önerileri
657Dilek Tüfekçi Can(Re)Vısıtıng Pragmatıcs Through The Lenses Of Communıcatıon Skılls
654Süleyman Özmenİsrail ve Filistin Özerk Bölgesinde Din Olgusuna Bağlı Etnik Çatışmalar
655Ercan Taşkın, Melis Erçin, Cevat SöylemezSanal Topluluklarda Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim ve Satın Alma Niyeti
656Hasan Çukur, Tülay AygörenDenizli Çürüksu Havzası’nda Morfo-Klimatik Özelliklerin Hava Kirliliği Üzerindeki Etkisi
658Sefa Erkuş, Hüseyin KaramelikliTürkiye İle Çin İkili Ticaretinde Reel Döviz Kurunun Asimetrik Etkileri
659Birol Akgül, Zeynep AyerSanayi 4. 0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm
660Ayşegül Angıİngilizce Hazırlık Program Değerlendirilmesinde Okutmanların İş Tatmin Seviye Tespitinin Katkısı
663Süphan Nasır, Meri Taksi DeveciyanTaklit Markalı Aksesuarlara Yönelik Tüketici Tutumları
664Süphan Nasır, Serap KorkarerExperıence Based Dıfferentıon Strategy: Customer Experıence Management Of An Automotıve Company In Turkey
665Ali DuymazBalıkesir’de Bir Bitkisel Büyü Ritüeli: “Kova Bağlama”
666Esra YakutOsmanlı Devleti’nde Görev Yapan İngiliz Konsoloslarının Adli Yetkileri
680Bünyamin Bacak, Şaziye Ceren UzunayTürkiye’de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları : Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği
682Mehmet HatipoğluYeni Anayasa Değişiklikleri Sonrasında Türkiyede Hukümet Sisteminin Temel Prensipleri
419Ahmet Ali ÇanakcıYaz Kur’an Kurslarında Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Öğretici ve Öğrenci Örneği
420Ahmet Ali ÇanakcıÇocukluk Dönemi Dini-Ahlaki Gelişim ve Din Eğitimi
227Ahmet AydınTürk Dış Politikasının Mavi Marmara Saldırısı Sonrasındaki Temel Strateji Parametreleri
152Ahmet ÇırakoğluUlusçuluktan Ulusal Bütünleşmeye: Türkiye’de Etnik Kimlik Siyaseti
587Ahmet KaramemişKabakçı Mustafa İsyanı Sonrası Ruscuk Yaranı Cemiyeti’nin Kurulması ve Faaliyetlerinin İncelenmesi
592Ahmet KaramemişYerel Tarih Açısından; Sinanpaşa İlçesi ve Çevresinde Bulunan Tarihi Eserler’in İncelenmesi
190Ahmet KayaBilişim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
320Ahmet KoçakHayata İçerden Bakmak: “Anadolu’da Bir Cevelan”In Edebiyat Sosyolojisi Açısından Okunması
262Ahmet Musa Koç, Gültekin AkenginTürk Resminde Ulusal Kimlik Arayışları: 1930-1950
273Ahmet Yavuz Gürler, Ufuk TokUluslararası İlişkiler Bağlamında Türkiye’nin Konumu
277Ahmet Yavuz Gürler, Selçuk ÖzçelikBölgesel Güç Olma Yolunda Türkiye: Yumuşak Güçle Mi? Sert Güçle Mi?
409Ahmet YıldırımEğitim Yöneticilerinin Kullandığı Güç Kaynakları İle Yardımcı Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki
542Ahmet YıldırımEğitici Bir Şahsiyet Olarak Hoca Ahmed Yesevî
81Ahmet Zeki İzgöerSultan Iı. Abdülhamid Döneminde Bandırmalı Bürokratlar
582Akın ÖzdemirRoman Mahallelerinde Kentsel Dönüşümün Çalışma İlişkileri Üzerine Etkileri: Sakarya Gazipaşa Mahallesi Araştırması
614Akın ÖzdemirAvrupa Birliği ve Türkiye'nin Göç Politikalarının Sosyal Politika Ekseninde Değerlendirmesi
630Ali Babahanİttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Unutulan Yüzü: Muhafazakârlar
268Ali BaykalKişisel Yönelim Bildirimi Ölçeğinin Öğrenci ve Öğretmen Örneklemlerindeki Güvenilirliği
84Ali Berat Alptekinİslami Dönem Türk Destanlarında Nara Atma Motifi ve Kökeni Üzerine
78Ali Gökhan Gölçek, Emre Atsan, Altuğ Murat KöktaşVergilerin Mimari Yapılara Etkisi: Tarihsel Bir İnceleme
160Ali Rıza Terzi, Nihat Uyangör, Ayşe Pınar DülkerAkademik Güdülenme ve Akademik Erteleme İlişkisi: Formasyon Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
520Ali Ünsal, Yusuf Bahadır KavasTermal Turizmde Yeni Bir Destinasyon: Sağlık, Kültür ve İnanç Turizminin Buluştuğu Nokta ‘Osmaneli’
395Aliye Uslu Üstten, Mehmet ErAkademik Türkçe Öğretiminde Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Yanlışları Üzerine Bir Değerlendirme
589Alper KeleşMichael Haneke’nin Das Weıße Band- Eıne Deutsche Kındergeschıchte Filminde Edebi Anlatım Tekniklerine Medyalararası Bir Bakış
431Utku Cem Karabulut, Mustafa Sarı, Alper KılıçBandırma ve Çevresi’ Nin Su Sporları Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
499Elif Koç Tekin, Alper Kılıç, Demir Ali AkyarBandırma ve Çevresinde Marina İçin Uygun Yer Seçimi İçin Bir Ön Araştırma
146Armağan ÖztürkTarihsel Sosyoloji Literatüründe Savaşın ve Şiddetin Rolü Üzerine Değerlendirmeler
377Arman Zafer YalçınEkonomik Büyüme Paradoksuna Karşı Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Ekonomik Küçülme
392Arman Zafer YalçınEkonomik Büyüme ve Çevresel Sürdürülebilirlik Bağlamında Milli Gelir Ölçümünü Yeniden Düşünmek
436Arsev Ayşen Arslanoğlu YıldıranExpressıng The Contınuous Trauma: War Trauma In Johnny Got Hıs Gun By Trumbo
239Nazire Akbulut, Arzu ÖzyönMemet Baydur'un Limon Adlı Oyununda “Oyun İçinde Oyun” Tekniğinin İşlevi
240Arzu ÖzyönTurgay Nar’ın Çöplük Adlı Oyununda Dinsel ve Mitolojik Unsurlar
388Asena Ayvaz CanSınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlılık Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
568Asena Ayvaz CanÖğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (Tpab-Matematik) Düzeylerinin İncelenmesi
615Asife ÜnalSosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama / Bilimsel Araştıma Projesi Nasıl Hazırlanır?
109Nesrin Sis, Aslı Eren AkgünTürkçe Ders ve Çalışma Kitaplarının Sözcüksel Görünümü ( 5. Sınıf Örneği )
325Aslı KayaSağlık Çalışanları ve Sağlık Profesyonelleri Arasındaki Çatışma Yönetimindeki Duyarlılığında İletişim İkliminden Kaynaklanan Sorunların Rolü: Bursa Kamu Birlikleri Hastanesinde Bir Uygulama
34Aslihan Nakiboğlu, Merve Levent 21. Yüzyılda Karl Polanyi Kavramlarına Yeniden Bakmak
166Assiye AkaLiseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde
552Asu Perihan KaradutLuigi Boccherini No. 9 G. 482 Si Bemol Majör Viyolonsel Konçertosu Birinci Bölüm Viyolonsel ve Orkestra Partilerinde Tema Sunumları
345Asuman AğaçsapanBiz-Onlar Kalıpyargılar
523Can Sercan Boz, Atila Çağlar, Cihan Gülgün, Adem YılmazFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Akademik Düzeyleri İle Enerji Kaynakları ve Çevre Konularındaki Bilgileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
524Can Sercan Boz, Atila Çağlar, Cihan Gülgün, Adem YılmazFen Bilgisi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Çevre, Enerji ve Enerji Kaynakları Konularındaki Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi
462Atiye NazlıMasalların Değerler Eğitimi Yönü
483Ayberk Bostan Sarıoğlan, Asena Fatmagül Doğrucu, Hüseyin KüçüközerSorgulamaya Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Devrelerini Anlamalarına Etkisi
333Aybige Başeğmez ÇetinKiralık Konak Romanında Gündelik Hayatın İzleri
412Aybüke Pabuçcu, Engin MeydanÖğretmen Adaylarının Kimya Eğitiminde Kullanılan Asit-Baz Teorilerini Anlama Seviyelerinin İncelenmesi
158Aydın Kızılaslan, Mustafa SözbilirGörme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Isı Kavramlarını Öğrenmeye Yönelik İhtiyaçları
107Nesrin Sis, Aydın Sürmeli2006, 2015 ve 2017 Yıllarında Yayımlanmış Olan Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Kazanımlarını Karşılaştırma Çalışması
593Aydoğan KaraEbubekir Eroğlu'nun Şiirine Bir İlk Adım: "ön Niyaz"
383Ayhan BayrakCalfa Fransızca-Osmanlı Türkçesi Sözlüğü'nde Bitki Adları ve Kuruluş Biçimleri
613Ayhan Bayram, Özcan ElevliKaradeniz Bölgesindeki Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi: Twitter Örneği
290Güliz Uluç, Ayhan KüngerüBatı Medyasında Terörün İslam’la İlişkilendirilmesi Sorunu
241Güliz Uluç, Ayhan KüngerüYeni Gerçek Ötesi (Post-Truth) Dönem: Birleşik Krallık Tabloid Gazetelerde Brexıt Referandumu İncelemesi
282Ayla KaşoğluDoruntina Başa’nın Parmak Oyununda Geride Kalanların Parçalanmış Hayatları
283Ayla KaşoğluGelenekselden Moderne Rus Romanında Kadın Tipleri: Liza, Tatyana ve Vera
62Aylin Alkaya, Reşat Pirli, Semih KırımOrtaokul Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
417Ayşe AtayAzerbaycan Edebiyatında İhtilal Süreçlerinin Muhakemesi Bağlamında İki Önemli Eser: “Lenin” Poeması ve “Mübarize Bu Gün De Var”
421Ayşe AtayÇağdaş Azerbaycan Şiirinin Şekillenmesinde Realist ve Romantik Eğilimler
413Ayşenur Yıldırım, A. Gül (Çirkinoğlu) Şekercioğlu, H. Esra YıldırırFen Bilimleri Dersi 8. Sınıf Kimyasal Bağlar Konusundaki Öğrenci Başarısına Drama Destekli Öğretimin Etkisi
416Tuğba Işıktaş, Ayşe Gül (Çirkinoğlu) ŞekercioğluDrama Destekli Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Elektrik Direncini Etkileyen Faktörler Konusundaki Başarılarına Etkisi
24Ayşe GülerProfesyonellerin Eğitimi İle Geleneksel Sanatların Sürdürülebilirliğine Dair Çanakkale Seramikleri Araştırma Merkezi Uygulama Örneği
212Ayşe YanardağTbmm Zabıtlarına Göre Atatürk Dönemi Milli Eğitim Sistemi Kurma Arayışları (1920-1938)
344Ayşe YanardağBaşkumandanlık Meydan Muharebesinin Askeri ve Siyasi Sonuçları; Çanakkale Krizi ve Mudanya Mütarekesi
648Ayşegül Angıİngilizce Hazırlık Program Değerlendirilmesinde Okutmanların İş Tatmin Seviye Tespitinin Katkısı
73Burcu Coşanay, Ayşegül Ulutaş5-6 Yaş Çocukların Çevresel Tutumlarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
122Gökhan Özer, Ayşegül Yıldırım Kutbay, Volkan ÖzbekBütçeleme, Tasarruf Etme ve Kompulsif Satın Almanın Bireylerin Finansal İyi Olma Hali Üzerindeki Etkileri
36Aysun SungurhanKlasik Türk Şiirinde Beşerî Aşk
460Aytaç ÖrenEdebi Çeviri ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarında Bazı Genel Problemler
370Gülhanım Ünsal, Aytül Durmaz HutÇeviri Bilinci ve Farkındalık Geliştirmede Metin Türlerinin Önemi
2Azime TelliTürk Dış Politikasında Enerji Açmazı
217Bahar CanüzmezTürkiye’de Sosyal Yardım: 2002 Yılı Sonrası İktidarın Etkisi
428H. Yunus Taş, Bahar MenteşeTürkiye’ De Kadınların İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri
106Bahattin Aydınlı, Çağrı AvanYeni Eğitim Yaklaşımlarına Öğretmen Adaylarının Başlangıç Algıları: Ters-Yüz Yöntemi
353Balca AğaçsapanCoğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Web Uygulaması Story Map'in Öğretim Süreçlerinde Kullanımı
44Banu AntakyalıOğuz Atay'ın Tutunamayanlar Romanında İntihar
45Banu AntakyalıVüs’at O. Bener’in “Dost” ve “Dam” Öykülerinde Sıkıntı ve Huzursuzluk
447Başak Karakoç Öztürk, B. Erdem DağıstanlıoğluTürkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Öyküleyici Metinlerinin Bağdaşıklık Görünümleri Üzerine Bir İnceleme
634Bayram DurbilmezTarihî Olayın Destanlara Yansıması Üzerine Bir Değerlendirme: Yozgatlı Halk Şairlerinin Çanakkale Destanlarından Örneklerle
365Bekir Derinöz, Yasin Koç, Serkan KöksalCarl Ritterin Coğrafi Paradigması
369Serkan Köksal, Bekir Derinöz, Yasin KoçToponimide Yeni Bir Kavram: Yer Adlarının Pazarlanması
23Belgin AksoyYerellik ve Evrensellik Arasında Arkeolojinin Açmazları
504Berna Akay, Canan Bozkurt, Nurdan ŞahinYoganın Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Semptomlarına Etkisi
507Betül Kübra Şahin, Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hilal Güşta ŞahinÇevreye Verilen Zararlara İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Algıları
405Beyhan DoğanKadın-Erkek Eşit(Siz)Liğine İki Açıdan Bakış: Psikanalitik Feminizm ve Kuran’da Kadın
400Beyhan Uygun AytemizGecenin Ucunda: Peride Celâl’in Romans Türüne Müdahalesi
90Beytullah BekarPraktische Handbuch Der Osmanisch-Türkischen Sprache Adlı Eserde Geçen Nasrettin Hoca Fıkraları
102Beytullah Bekar1828 Tarihli Almanca Türkçe Transkripsiyon Metninin Tanıtımı
180Kemal Yıldız, Bilal CoşanGöçmen Kadınların Emek Piyasası Problemi: Mağduriyet ve Mahrumiyet
600Bilal Coşan, Merve Çiloğlu YörübulutTürkiye’de Sosyal Politikalarda Ailenin Merkeziliği: Değişen Oranlar Değişmeyen Değerler
554Bilal KoçDevletin Nesepten Sebebe Geçişine Direnen Bir Unsur Olarak Çihilgan/kırklar Meclisi
80Bilge Bağcı Ayrancı, Hasan Hüseyin Mutlu2006 İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı, 2015 İlköğretim Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve 2017 Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
201Bilge Kinam DokuzlarGörsel İletişim Aracı Olarak Sembollerin Kültürlerarası Etkileşimde Yeri ve Önemi
318Bilge Kınam DokuzlarGeleceği Tasarlamak
620Birol AkgülTürkiye’de Yerel Kalkınma Planlarının Hazırlama ve Uygulama Aşamalarında Yaşanan Sorunlar
570Bülent ÇağlakpınarJean Echenoz’un Bestesi: Biyografik Roman Olarak Ravel
46Bülent Cercis TanrıtanırHome And Identity İn Randa Jarrar’s A Map Of Home
498Bülent ÖztürkThe İmpact Of News Schemata On Political Discourse İn Analyzing The News On" Relocating Suleiman Shah Tomb"
208Bülent Pekdağ, Gamze Dolu, Nilay KorkmazOrtaokul 7. Sınıf Maddenin Sınıflandırılması Konusunun Transpozisyon Didaktik Teorisine Göre İncelenmesi
215Bülent Pekdağ, Nursen Azizoğlu, Buket Gökdemir, Ebru Özkuş Öğrencilerin Kimya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
9Burak Karabulut, Nurat KaraPopüler Kültür Etkisi: Sosyal Medyanın Yeni Fenomeni “Nusret”
608Arzu Kazaz, Burçe AkcanFutbolun Reklam Hali: Beyaz Futbol ve Derin Futbol Örneği
610Burçe AkcanMobil Oyun İçinde Reklamı Okumak: Hayday Örneği
562Burçin Barut DikicigillerJohann Joachim Quantz: La Minör Flüt Sonatı No. 1 İçin Yorum Önerileri
564Burçin Barut Dikicigiller Jindrich Feld’in 1970 Sonrası Flüt İçin Oda Müziği Eserleri
588Furkan Şimşir, Tuba Adıgüzel, Özlem Çubukluöz, Burçin Gökkurt ÖzdemirTürkiye’de Fen ve Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgılarıyla İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Tematik Bir İnceleme
590Özlem Çubukluöz, Tuba Adıgüzel, Burçin Gökkurt Özdemir, Recai AkkayaOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi
488Burcu Ökmen, Abdurrahman Kılıçİngilizce Dersi Öğretim Uygulamaları
60Burhan ÇonkorGiritli Sırrı Paşa’nın Tefsire Dair Bir Risâlesi: “Tabakât ve Âdâb-I Müfessirîn”
519Büşra Çınar"gender Role As A Self-Expression İn Academic Writing Discourses"
145Büşra KılıçG-20 Kalkınma Gündeminin İnşası ve Zirve Diplomasisi Aracılığıyla Küresel Kalkınmanın Yürütülmesi
176Cahit ŞanverTürkiye’de Motorlu Araçlardan Alınan Ötv Miktarı İle Araç Üretimi ve Araç İthalatı Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi
479Caner Börekci, Nihat UyangörProje Tabanlı Öğrenme Sürecinin Öğrenenlerin Üstbiliş ve Özdüzenleme Becerilerine Etkisi
116Caner ÇiçekdağıKim Daha Özgürlükçü? Sofistler Mi, Sokrates Mi?
302Caner Lüleci Öğretmenlerin Moral Düzeylerine İlişkin Görüşleri
579Cemal İyem, Emel İslamoğlu, Fatma Zehra Yıldız, Burcu İyemİbn Haldun ve Emek
580Cemal İyem, Fatma Zehra YıldızGökyüzündeki Gösteri: Kabin Memurlarının Duygusal Emek Süreçlerine Yönelik Bir Araştırma
536Natalya Chupryna , Olga Riabtseva , Cemal OkuyanEconomıc Condıtıons Of Ukraıne And Trade Targets Wıth Turkey
415Cemile ŞahinYenice - Gönen Depreminin Ulusal Basına Yansıması
425Ceren YıldırımRengin Arkeolojisi –Mavinin Simge Tarihi
222Cevat Sercan Özer, Nahit Erdem KökerBir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı: E-Ticaret Sektörü Üzerine Bir Analiz
194Cevdet Yılmazİngilizce Öğretmen Adaylarının İngilizce Öğretimi Kapsamında İletişimsel Dil Öğretiminin Kullanımına Yönelik Görüşleri
429Cigdem Mentesoglu ChatzoudasSanatta Öznellik Kavramı ve Yeni Dışavurumculuk Akımı
376Coşkun KoçAnayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Makul Sürede Yargılama Hakkına Bakışı
329Cüneyt Demirİngiliz Dilinde Yazılan Akademik Metinlerde Gereksiz Sözcük Kullanımı
121Damla AğüzümOrhan Pamuk'un "kırmızı Saçlı Kadın" Romanında Kullanılan Metaforlar ve Bu Metaforların Romana Katkısı
638Derya AltunbaşTürkiye^de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Kurumsal İşleyiş ve Yönetsel Süreçler
174Derya GeçiliBerk-İ Satvet Mektep Kruvazöründe Güverte Talebelerine Verilen Eğitim
204Derya Karacaİstanbul Şehrengizlerinde Şehir Panoraması
88Derya Uzun AydınMinimalizm Sanat Akımı ve Heykeltraş Şadi Çalık
517Devran Deniz, Ceren ErtürkFarklı Yönetim Şekillerine Sahip Ülkelerde Ekonomik ve Demokratik Performans: Nicel Bir Analiz
381Dilara Kübra BozkırSanaldan Gerçeğe Bir Suç Sosyolojisi Okuması: Dijital Oyunlardan Gerçek Ölümlere
179Dilek İnanGünümüz İngiliz Tiyatrosunda Etik ve Estetik Öğeler
616Dr.yeliz TunaHasta Bedenler Üzerinden Fotoğraf Sanatında Etik Sorgusu
266Duygu Göknar Bozkır, Ülkü Eser ÜnaldıCoğrafya Eğitiminde Değer Kazandırmada Masalın Kullanımı
218Ruhan Benlikaya, Merve Yüksel, Duygu Işık ErolKimya Öğretmen Adaylarında Alaşımlar İle İlgili Eksik Bilgilerin Oluşumuna Kaynak Kitapların Etkisi
85Duygu Öztin Passerat, Duygu Oztin, Duygu, OztinTeslimiyet Distopik Bir Roman Mıdır?
558Duygu Topal YıldırımLiderliğin Örgüt Üzerindeki Etkileri ve Çözüm Önerileri
236Emsal Merve Biçer Yumakİçerik Pazarlaması: Akademik Literatürün Gözden Geçirilmesi
323Ebru Balamirİtalyan Gerçekçiliğinin Temsilcisi Giovanni Verga'nın "nedda" Adlı Öyküsünde Ölüm ve İnsan Yazgısına Bakış
66Ebru Birkan AkhanHotamış'ta Kurşun Dökme Ritüeli
639Ebru KılıçUygur Türklerinin Ölüm Sonrası Gelenek ve Uygulamalarından “Nezir-Çirağ” İnancı
646Ebubekir S. ŞahinDivan Şiirinde Terim Karmaşası: Mahlas Örneği
339Eda KılıçÇalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği : Mühendis Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme
197Ekrem Erdoğan, Kemal Gökmen GençYeni Bir İstihdam Biçimi Olarak Kupon Çalışma
177E.elhan Özus, Melek Tufan, Filiz ErdenBayan Tüketicilerin Ekolojik Tekstil Ürünlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
255Elhan Özus , Melek Tufan , Filiz Erden Geleneksel Kadın Kıyafetlerinde Kalıp ve Dikiş Teknikleri
22Elif Burcu ÖzkanKadınlar Cumhuriyet’ten Ne İster? Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Sürecinde Kadın Hareketini Türk Kadın Yolu Dergisi Üzerinden Okumak
631Elif Esra ÖnenNecip Asım'ın Millî Aruz İsimli Çalışması Üzerine
619Elif YıldırımOrtaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Grupla Yazma Tekniğiyle İncelenmesi
465Ellada GerayzadeXx. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatında Kadın Karakterinin Gelişimi
605Emin Yürekli, Abdulkadir ŞahinerKobi’lerin Kurumsal Yönetim Kavramına Bakış Açılarının İncelenmesi Denizli İlinde Bir Alan Araştırması
1Emine Köseoğlu Mekanı Algılamayı Öğretmek: Kentsel Mekanda Renk-Yürüyüşleri ve Renk-Haritaları
627Emine Nur AtaBasat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Boy ve İki Yeni Masal Varyantı
541Fatma Şahin, Emine Özbek Yazma Etkinliklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Gelişme Konusunda Akademik Başarılarına ve Yazmaya Karşı Tutumlarına Etkisi
8Emrah Cevher, Sedat Cereci“300: Bir İmparatorluğun Yükselişi” Filminde Oryantalist Söylemin İnşası: Post-Kolonyal Teori Odağında Bir Çözümleme
139Emrah PelvanoğluBir Zamanlar Taşrada: 2010 Sonrası Modern Türk Edebiyatında Yeni Nostalji Anlatıları
313Yıldız Sağlam Çeliköz, Emre Barutçu, Mahmut Şaban AfsalEkonomik Büyüme ve Ticari Dışa Açıklık Arasındaki İlişki; Türkiye Örneği
442Sefa Erkuş, Mahmut Şaban Afsal, Emre BarutçuTürkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyüme’nin Ampirik Analizi
138Emre Başcı, Süreyya EceKüreselleşen Dünyada Etnosentrizm: Erasmus Plus Değişim Programının Etkinliğinin Arttırılması İçin Öneriler
484Emrullah ŞekerOrta ve Yüksek Öğretim Yabancı Dil (İngilizce) Ders Kitaplarının Anadil (Türkçe) Dilbilgisel Edincine Uygunluğu
485Emrullah ŞekerGeçer Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe
300Enes AyaşlıFraming "migration" İn Turkish Foreign Policy: A Comparative Analysis
157Engin ÇağmanOsmanlı Devleti'nin Son Döneminde Bandırma-İstanbul Denizyolu Ulaşımı ve Problemleri
622Engin KabanSosyal Hizmet Kültürüne Katkısı Bakımından Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
167Ensar Yılmaz1923-1960 Tbmm’deki Siyasi Partilerin Programlarında Sağlık Politikaları
168Ensar Yılmaz 1961 Anayasasının Yapımında Cumhuriyetin Nitelikleri İle İlgili Maddenin Düzenlemesinde Yaşanan Tartışmalar
128Eralp ErdoğanTürk Kültüründe Çevgân ve Safevi Devleti’ndeki İzleri
33Eray YağanakEmotion: A Pathway From Explanation To Interpretation
549Erbil Cömertler AktuğÇüngüş’teki Mimari Eserlerden Başlıcaları
15Asım Arı, Eren Akdağ KurnazEğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
153Eren GörgülüAçık Alanda Mekâna Özgü Sanat Uygulamaları: “Jr At The Louvre” ve “A Walker İn New York City” Projeleri Üzerine Bir Değerlendirme
154Eren Görgülü11 Eylül’den Sonraki Haber Dergileri Bağlamında Terörle Mücadeleyi Fotoğraflamak; Newsweek Türkiye Dergisi Örneği
430Ergin ÖgcemFelsefi Bir Yaklaşımla Yükseköğretimde Din Dili Problemi
113Erkan IşıktaşOsmanlı-İran Devleti Arasında İmzalanan Posta Sözleşmesi Üzerine Bir Değerlendirme
539Ersan SarıkahyaZaman ve Hareket Ekseninde Tipografi Tasarımı
334Ersoy Kutluk
89Ertuğrul GüreşciKırsal Toplumun Özellikleri ve Kırsal Göç
645Esin KılıçGelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırım, İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
99Esra Asıcı, Rengin KaracaErgenler İçin Affetme Ölçeğinin Geliştirilmesi
100Esra Asıcı, Fatma Ebru İkizOkul İklimi ve Öz-Yeterliğin Ortaokul Öğrencilerinin Okulda Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordayıcı Rolü
347Esra Bostan, Gökçe Kocaman, Burcu AltınokGözetim Toplumu Bağlamında Sosyal Medya ve Instagram Anneleri
216Esra Büdün, Ahmet AydınKamu Diplomasisinde Zihni Yazılım: İki Vizyonel Örnek İle Bir Model Önerisi
223Esra BüdünSanal Kimlik İnşasında Diasporik Düzlem: Kuşaklar Açısından Bir Değerlendirme
281Esra Çam Keloğlan Masallarında Kadın Tipleri
511Esra KarlıdağBilge Karasu'nun Gece'sinde Felsefeden İzler
404Esra KılıçFernando Arrabal’in Cephede Piknik Oyununda Savaş Olgusu
288Ezgi Ada, Eda Erdaş KartalYaratıcı Drama Yönteminin Değerler Eğitimine Olan Etkisinin İncelenmesi (4 ve 5 Yaş)
188F. Yelda Gezicioğlu , Özge Usluca Erim, Handan Demir Kültürel Mirasın Yaşatılmasına İlişkin Paylaşımlı Bir Proje "mezitli Dokuma Projesi"
271Fahri DağıTürk Masallarında Zamana Hükmetmek
583Farizat KuramaevaKırgız, Türk ve Azerbaycan Dillerinde İlgi Durumunun Anlam Özellikleri
551Fatih AyhanTürkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Gelişimi ve Önemi
354Fatih İkiz Kültür Aktarımında Çevirinin Rolü: Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale” Adlı Romanının İngilizce Çevirisi Üzerine Bir İnceleme
435Fatih YiğitBütçesel Katılım ve İş Tatmini İlişkisinde Rol Belirsizliğinin Ara Değişken Etkisi
437Fatih YiğitAşırı Tepki Anomalisinin Borsa İstanbul’da Testi
310Yılda Arzu Aba, Fatma AslanTürkiye’de Kadın Göçmenlik ve Kadın Sağlığına Etkileri
63Fatma Belek, Betül TimurFen Eğitiminde Kavram Haritası Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
209Fatma Bilgican, Serap Öz Aydın, Nursen Azizoğlu, Fatma, BilgicanÜniversite Öğrencilerinin Su ve Hidroelektrik Santralleri İle İlgili Algıları
455Fatma Çoban, Ebru YenerTarih Boyunca Giyim Kuşam Anlayışında Görsel Kültürün Etkisi
183Fatma Karaca, Nihal Taş, Şakir SakaryaHayat Dışı Sigortalar İçin Esnek Kümeler İle Karar Verme Problemi
32Fatma Okur ÇakıcıGüncel Siyaseti Anlama Noktasında Üniversite Öğrencilerinin Yönelimleri: Gümüşhane Üniversitesi Araştırması
380Fatma Tunç Yaşar1918 İstanbul’unda İzdivaç İlanları
530Cem Can, Fatma YuvayapanStance-Takıng Through Metadıscourse In Doctoral Dıssertatıons
162Fatma Zehra FidanEbeveynlik Rollerinin Paylaşımı ve Dindarlık
70Feryal CubukcuExploring The Relationship Between Digital Citizenship Levels And Academic Achievements Of Preservice Teachers
585Fevzi KayaGeleneksel Kamu Yönetimi, Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi
231Filiz Erden, E. Elhan Özus , Melek Tufan Model Uygulamalı Kalıp Çizimlerinde Öğretim Yöntemi Olarak Oyunun Kullanılması Amacıyla Hazırlanan Puuzzlın Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri
53Filiz Yağcı, Hülya Bozyokuş, Rıdvan EzentaşMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ygs Puan Türlerine Göre Matematik Dersindeki Başarılarının İncelenmesi
448Funda Kızıler EmerSon Yaratıcılık Evresinden Seçilmiş Örnek Bir Şiiriyle Hertha Kräftner
352Funda ToprakBurhan-I Katı’da Türk Folkloruna ve Türk Dil Bilimine Katkılar
356Erkan Alsu , Gamze Calpİşletmelerin Finansal Oranlarındaki Değişmelerin Ceo Değişimine Etkisi: Bist 100 Imalat Sektörü Üzerine Ekonometrik Analiz
230Gizem Burcu KaraaliDemografik Dönüşüm Işığında Aktif Yaşlanma Kavramı ve Sosyal Politikalara Etkisi
461Gökçe OkDers Dışı Doğa Eğitimi Etkinlikleri Uyumlu Yeni Bir Çevre Bilgisi Testi
375Gökçe Sancak Aydın, Yasin AydınÇocuklarla Yapılan Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Uygulamalarına Genel Bir Bakış
291Gökhan Baş, Zafer Savaş Kıvılcımİşbirlikli, Bilgisayar Destekli ve Yapılandırmacı Matematik Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
553Yasin Nuri Çakır, Gökhan Aba, Rojan GümüşSağlık Personelinin Medikal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
257Ercan Altan, İdris Erdoğdu, Gökhan OrhanEğitimde Niteliğin Arttırılmasının Koşulları: Balıkesir İli Kuzey İlçeleri (Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen, Manyas) Alan Çalışması
43Gökşen Yıldırım“Kürk Mantolu Madonna” Romanında Sanatsal Dolayım ve Kendisi Olmayan İnsan
26Gonca DemirTürk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/thmfns’nin Eğitsel/öğretisel Uygulamalara Aktarım/adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: Kaypentax® (Kay Elektrik Şirketi & Pentax Medikal Şirketi) Model Örneklemleri
27Gonca DemirTürk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/thmfns Sv: Urfa Yöresi Örneklemi
48Gonca Güngör GöksuToplumsal İhtiyaçlara Yönelik Kamu Bütçeleme Sistemi: İnsan Hakları Bütçeleme
298Gül Çandır SaçEğitimde Sanatın Yarattığı Farkındalık: Bir İfade Dili Olarak Çocuk Resimleri
556Gülcan Çetin, Mücahit Eroğlu, Ömer ÖztürkBiyoloji Öğretmen Adaylarının Bilim İle İlgili Metaforik Algıları
560Emine Büyükkol Köse, Gülcan Çetin, Ercan Pehlevan, Kübra KösalTeknoloji ve Bilim Merkezini Karekod Uygulaması İle Zenginleştirilmiş Tanıtım Broşürü İle Gezelim
82Gülden Tüm, Gülşah ParmaksızYabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Yer Alan Konuşma Etkinliklerinin Ortak Başvuru Metnine Göre İncelenmesi: Yenı Hıtıt 1 ve Success Kitapları
83Gülden TümEğitim Fakültesi Öğrencilerinin Televizyon Dizi, Program ve Reklamlarındaki Türkçe Kullanımı İle İlgili Görüşlerine Dayalı Bir Çalışma
170Gülnaz ÇetinkayaTürk Masallarında Korkunun Dile Yansıyan Sembolik Kodları
108Gülşah Sezen VekliSınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Laboratuvar Ortamı Tasarlama/uygulama Becerileri İle Süreçle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
509Gülşah Sezen VekliTürkiye’de Biyoloji Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Akademisyen Perspektifi
595Gülsüm SadıçRadyoda Âşık Programları ve Elektronik İcra Yapısı Üzerine Bir İnceleme
594Gülsüm SadıçÇorum'da Kuşbazlık Geleneği
418Gülsüm Yarduman, Ayşe Gül (Çirkinoğlu) ŞekercioğluOrtaokul 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Işığın Yansıması Konusunun Drama Destekli Öğretimi
251Gülzar Mammadova Zamanlar Üstünde Yaşayan Şair (Rüstem Behrudi)
632Abdullah Kıray, Güngör Hacıoğlu, Oktay KoçContent Analysing Of Literature On Institutional Voids İn Emerging Fields
514H. Yunus Taş, Mahmut Küçükoğlu, Oktay AktürkTürkiye’de Genç İşsizliği Sorunu ve Alternatif Çözüm Önerileri
489Mahmut Küçükoğlu, H. Yunus Taş, Oktay Aktürk, Selami ÖzcanSosyal Altyapı Yatırımlarının Bölgesel Kalkınmaya Etkisi
326Hakan DemirSosyalist Yugoslavya Döneminde Bir Meşruiyet Sağlama Aracı Olarak Titoizm İdeolojisi (1945 - 1991)
466Hakan DulkadiroğluTürkiye’de Üçüncü Sektörü Tanımlamak: Hukuki Boyut
134Hakan Murat ArslanDetermination Of The Best University Preference Order With Data Envelopment Analysis Method
186Hakan ÖndesTürkiye Spor Toto Süper Ligi Kulüplerinin Ev Sahibi Olma Avantajı
196Hakan ÖndesTürkiye’de Yetiştirilen Su Ürünlerinin Miktarı ve Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
446Hale Eda AkduruKlasik Anarşist Düşüncede Otorite ve Güç Kavramları Üzerine Teorik Bir İnceleme
548Halit AşlarModern Kırgız Öykücülüğü: İlk Yazarlar, İlk Eserler. . .
178Haluk ÖzcanTürk Alman İsviçre ve Avusturya Edebiyatından Seçilmiş Çağdaş Edebi Eserlerde 'vatan' Kavramı
492Hamit AkçayYeni Bir Çalışma Mecrası Olarak Sosyal Medyanın ve Sosyal Medya Çalışanlarının Çalışma Koşullarının İncelenmesi
182Hamiye DuranTürk Halk Edebiyatı Ürünlerinde Güldürü Konusu Edilen Çok Evliliğin İzini Sürmek Yandım İki Avrat Elinden
422Handan BelliUzaklardan İstanbul’u Düşleyen Şairler: Rumeli Şairlerinde İstanbul Özlemi
148Handan Ürek, Gamze DoluÖzel Yetenekli Öğrencilerin Kimyasal Değişimlerin Gerçekleşme Yerlerine Yönelik Farkındalıklarıyla İlgili Bir Durum Çalışması
150Handan Ürek, Gamze DoluFarklılaştırılmış Fen Etkinliklerinin Özel Yetenekli Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişim Kavramlarını Zihinlerinde Yapılandırmalarına Etkisi
531Avni Barış Baraz, Hande AyoğulKadın Çalışanların Yönetici Pozisyonlarına Yükselirken Karşılaştıkları Kariyer Engellerinin Wams ve Sbwms Ölçekleri İle Analizi: Eskişehir Örneği
253Harun ÇimkeTürkçedeki Bulunma ve Yönelme Hâl Kategorilerinin Gürcücedeki Yansımaları (Karşılaştırmalı Analiz)
203Harun Geçer, Saffet Kartopu, Hızır HacıkeleşoğluÜniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği
321Hasan GülMuhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
322Hasan GülBanka Muhasebesinde İç Kontrolün Önemi ve Çok Değişkenli Bir Model Önerisi
510Hasan Hüseyin Mutlu, Bilge AyrancıYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Geçmişten Günümüze Süregelen Problemler
250Hasan Hüseyin ŞahanÖğretmen Adaylarının Öğretim Programına Bağlılık Düzeyleri
181Hasan KaplanFuzûlî’nin Gazellerinde Aruz Uygulamaları: Fuzûlî’nin İmale Kullanımının Bâkî’yle Mukayesesi
407Hasan SeferGeçmişten Günümüze İşaret Dili Çevirmenliği
633Haşim Arif BağcıvanTipografinin Çevresel Grafik Tasarımda Kullanımı
628Erol Barın, Fahri Temizyürek, Hatice Çiğdem YıldırımÖzel Amaçlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
629Fahri Temizyürek, Erol Barın, Hatice Çiğdem YıldırımYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi
284Seda Sofu, Hatice Necla Keleşİşletmelerde Oryantasyon Eğitimi İle Çalışanların Motivasyonu Arasındaki İlişkinin Analizi
303Buket Varol, Hatice Necla KeleşÇalışanlarda Umut ve Motivasyon İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma
175Hatice Nilüfer SüzenÇağdaş Türk Resim Sanatında Görsel Kültür İzlenceleri
342Hicran Özgüner Kılıç, Seçkin KaradayılıZ Kuşağının Sosyal Ağ Sitelerinde Yer Alan Markaların Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Algısı: Karabük İli Üzerine Bir Araştırma
275Hikmet Yağmur KartalUzaklardan Gelen İki Deli: ‘Kosmos’ (2009) ve ‘Buzlar Çözülmeden’(1965) Filmlerindeki Deli Karakterlerin Modern ve Postmodern Paradigma Üzerinden Temsilleri
557Hilal ÖztürkMobbing (Psikolojik Yıldırma), Örgüt Üzerindeki Etkileri ve Çözüm Önerileri
391Işın Çetin, Sema Ay, Hilal Yıldırır KeserTürkiye’de Karayolu Ulaştırması: Gelişimi ve Geleceğe İlişkin Beklentiler
269Saffet Kartopu, Hızır HacıkeleşoğluDindarlar Daha Mı Merhametli ? Üniversite Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
103Engül Galo, Hülya GürKosova’ Da 10. Sınıf Öğrencilerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Kullanımları
104Engül Galo, Hülya GürKosova Gjon Buzuku Fen Lisesi 10. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumlarının Değerlendirilmesi
86Hüseyin Aksoy, Yılmaz AğcaEv Hanımlarının Mutfak Ekonomisindeki Rolü ve Aile Ekonomisine Katkısı
147Hüseyin Özdemir, Rıdvan EzentaşStem Education İn Vocational High Schools İs On The Blink: Lesson Learned
569Hüseyin SönmezTürkiye’de Suluboya Resmi ve Sorunları
185İlhan Burak Doğan, Hüseyin TopçuAltı Sigma Yöntemi ve Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma
390Hüsnü Ezber BodurBatı Medyasında İslam ve Müslaman Karşıtlığının Söylemsel Dili Olarak İslamafobi
261İbrahim AkyolFatih Döneminde Orta Asya’dan İstanbul’a Olan Beyin Göçü
198İbrahim ÇenberlitaşSermaye Piyasası Aracı Kurum Kavramı ve Aracı Kurumların Muhasebeleştirme İşlemleri
199İbrahim ÇenberlitaşTms 28 Çerçevesinde İştirak Kavramı ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi
18İbrahim IşıtanModern Psikolojisi ve Tasavvuf
609İbrahim Taş, Okan BilginSosyal Yardım Kuruluşlarından Yardım Alan Ailelerin Benlik Algıları İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki
559İkbal İçerBir Öneri: Sosyal Hizmet Eğitiminde Aktif Öğrenme
386İkram ÇınarÖğrenci Kulüplerinin İşlevi ve Uygulamadaki Sorunlar
195İpek Beyza AltıparmakSartre'da Özgürlük Kavramı
96İrem AtasoyDilbilimsel ve Göstergebilimsel Yaklaşımla Almanca, İtalyanca ve Türkçe Dergi Reklamlarında Çok Katmanlılık İncelemesi
286İrfan TosuncuoğluThe Factors Influence The Second/foreıgn Language Learnıng
444İsa DeveciOrtaokul Öğrencilerinin “Girişimci Birey” ve “Risk Alma” Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları
647Işılay GöktürkEğitim ve Sosyoloji İlişkiselliğinin Eğitim Sosyolojisi Dersi Üzerinden Ele Alınması
69İsmail Hakkı KurtuluşOsmanlı Minyatürleri Savaş Sahneleri Hakkında Kısa Bir Derleme
406İsmail ŞahinOrtadoğu Denkleminde Kıbrıs
473İsmail Süphandağı“Sanat” Şiirinin Yapısöküm Metoduyla Tahlili
472İsmail Süphandağı“Akşamın Ağası” Öyküsünde Postmodern Unsurlar ve Örselenmiş Gerçeklik
49İsmet TürkmenTarih Bölümü Öğrencilerinin Tarih Bilincine Dair Bir Değerlendirme
314 İzzet ÇıvgınMezopotamya’da Hassuna, Samarra, Halaf ve Ubeyd Kültürleri: “Bölgelerarası Temas”In Erken Karmaşık Toplumların Doğumuna Katkısı (Mö. 6500-4000)
576Ayşenur Patan, Kader Birinci Konur, Ahmet Boyraz, Mesut ŞimşekFen Bilimleri Dersi 6. Sınıf “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi’nin” Alternatif Ölçme Araçları İle Değerlendirilmesi
202Suat Uslu, Kadir DönmezHava Trafik Kontrol Bölümü Öğrencilerinin Teori ve Uygulama (Simülasyon) Dersleri Başarılarının Karşılaştırılması
21Kadir Kesgin, Nilüfer KesginFen Bilgisi Eğitiminde Beyin Fırtınası Yönteminin Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi
149Ümran Ozan KarahanBir Phrygia Kenti: Akmonıa
529Kemal Avcı16 Nisan Halkoylamasında Seçmen Tercihleri Üzerine Bir İnceleme: Bolu Merkez Örnek Olayı
624Kemal YakutKont Leon Ostrorog ve Osmanlı Adliye Örgütünün Islahı
636Kerim ÇetinKaraman’daki İşletmelerde İnovasyon Süreci ve İnovasyon-Pazar Yapısı İlişkisi
378Gülcan Öztürk, Kıvanç TopraklıkoğluOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri İle Geometri Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
481Koray ErginHamdullah Suphi Tanrıöver’in Bükreş Büyükelçiliği ve Gagauz Türkleri’ne Yönelik Faaliyetleri (1931-1944)
626Kübra Merve TaşHalk Hikâyeleri ve Masallarda Ortak Bir Motif: Gurbete Giderken Eve Eşya Bırakma
184Kürşat EfeAtasözlerinde Töre
480Latife Kabaklı Çimen, Seher Ersoy Quadır Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutumlarının Sivil Katılımları Bağlamında İncelenmesi
586Levent Ali Çanaklı, Sacit AyhanCelal Bayar ve Kütüphanesi
642Levent Çinko, Server DemirciEnflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilirliği
5Levent UzunDinleme Becerilerini Destekleyici Olarak Başlangıç Seviyesinde İngilizce Öğrenenlere Teknoloji Neler Sunmaktadır?
574Leyla GadjıyevaDağıstan Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesi.
596Lutfi YalçınKarar Vermeme: Kuramsal Tartışma ve Türkiye’den Örnekler
452Muzaffer Ercan YılmazUluslararası Çatışmalara Uluslararası Müdahaleler ve Barışın İnşası
299M. Fatih YalçınSultan Muhammed B. Kalavun Döneminde Yahudi Saray Hekimleri
126Mansur Koçinkağİsfahânî'nin (Ö. 688/1289) Hilâf İlmine Dair Yazma Eserinin İncelenmesi
16Mehibe ŞahbazAnadolu Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Savaşı Öncesi Siyasi ve İçtimai Durumu
57Mehibe ŞahbazYunus Emre Karamanlı Mıdır?
125Mehlika Özlem UltanAvrupa Birliği’nin Yetkileri ve Ab Hukukundaki Yansımaları
229Mehmet Ali YolcuGeleneksel Kahraman Biyografisi Üzerine Yapısal Bir Çözümleme
131Özel Sebetçi, Aslıhan Topal, Mehmet Can Hanaylı, Gizem Gürel Dönük, Tuğba KavluLisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarında Whatsapp Uygulaması Kullanımına Yönelik Algıları
207Özel Sebetci, Aslıhan Topal, Mehmet Can Hanaylı, Gizem Gürel Dönük, Tuğba KavluSosyal Medya Üzerinde Pazarlama Sürecinde Hassas Veri Kullanımı ve Güvenliği
410Mehmet ÇolakSınıf Öğretmenlerinin İlkokul Fen Bilimleri 2013 Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri
258Mehmet Emin ErçakarTürkiye Ekonomisinde Tarımsal Üretim ve Tarımsal Desteklerin Durumu Üzerine Bir Değerlendirme
612Mehmet Fatih SansarGöçer İle Şehirli: 19. Yüzyılda Çukurova Yörüklerinin Maraş Şehri İle İrtibatları Hakkında Bazı Tespitler -
637Mehmet Fatih Sansar1925'te Yayınlanan Bir Rapora Göre Cebel-İ Bereket (Osmaniye) Vilayeti
256Erhan Akardeniz, Mehmet MetinDünya ve Türkiye Teknik Tekstil Dış Ticaret Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme
337Mehmet Nusret BedükToplu İş Sözleşmesinden Doğan Hak Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
338Mehmet Nusret BedükTürk İş Hukukunda Arabuluculuk Uygulaması
599Selçuk İpek, Mehmet ÖksüzTrakya Bölgesi İllerinin Beşeri Sermaye Endeksinin Oluşturulması ve Karşılaştırmalı Analizi
114Gönül Sevinç, Mustafa Hakkı Aydoğdu, Mehmet Reşit Sevinç, Mehmet Cançelik, Mustafa SertHarran Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Çalışan Akademik Personellerin Kurumsal Aidiyet Duygusu ve Yaşam Memnuniyetleri
296Mehmet Ş. ÇağmarAhlakın Oluşmasında Toplumsallığın Rolü
297Mehmet Ş. ÇağmarDavıd Hume’un Nedensellik Düşüncesi Üzerine Bir İnceleme
52Mehmet Sadık AydınBölgesel Gelişme Vergi Performansı İlişkisi
67Mehmet Sadık AydınAdil Gelir Dağılımını Sağlamaya Yönelik Uygulanabilecek Kamu Politikaları
130Mehmet Sadık AydınBütçeleme İlkeleri ve Türkiye'de Bu İlkelerden Sapmalar
361Mehmet Tektaş, Necla Tektaş, Serap İncazÜniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği
459Mehmet YardımcıTaş Kültü ve Halk Kültürümüzdeki Yeri
295Fevzi Serkan Özdemir, Mehpare Karahan Gökmen, İsmail Hakkı ÜnalMuhasebe Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stilleri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
259Melahat BekiDinler Tarihinde “Hikmet” Kavramı
135Mustafa Boz, Melahat Yıldırım SaçılıkYiyecek İçecek Tercihinde Çeşitlilik Arayışı Davranışının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi
393Melda KeserStefan Zweig Eserlerinde Tarih Anlatımı
567Melek Külcü16. Yüzyılın Son Çeyreğinde Bir İslam Tarihi Metni ve Söz Varlığı
213Melek Tufan, Filiz Erden, E. Elhan ÖzusReklamların Genç Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi
309Melek Tufan, Filiz Erden, E. Elhan ÖzusDepresyon Sorununun Bayan Giyim Tercihlerine Etkisi Kayseri Örneği
267Meltem Çetinkaya, Nevin AkkayaBeşinci Sınıf Ders Kitabındaki Metinlerin Dinleme/izleme Türlerini Örnekleme Açısından Değerlendirilmesi
111Meral Erol Fidan, Ayfer Ağırbaşİşletmedeki Sosyal Sorumluluk Aktivitelerinin Personel Algısına Etkisi: Bir Telekomünikasyon Şirketi Örneği
426Meriç HarmancıKaygusuz'un İki Kutuplu İnsan Modeli
151Merve AçıkelHalk Anlatılarından Dizilere Sözün Dönüşümü ve Bilge Tip Özelinde Deli Yürek Kuşçu Örneği
470Merve Çetin DağdelenYeni Medya Araçlarının Etkisiyle Haber Üretme ve Tüketme Pratiklerinin Değişimi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
137Özer Çetin, Merve Edin Söyler Geçiş Döneminin Rüya ve Sembol Yorumlarına Etkisi: Kutadgu Bilig Örneği
214Merve Karaoğlu CanYerel Mimarinin Kültürel-İşlevsel Yitim Sürecine İlişkin Notlar: Kadıkuyusu Köyü Örneği
224Aslıhan Nakiboğlu, Merve LeventKüreselleşmenin Ekonomik Boyutu ve Yoksulluk: Afrika Örneği
4Meryem Doygunİktidarda Anne-Oğul Mücadelesi: Alâeddin Muhammed Hârizmşah-Terken Hatun Örneği
19Mesut Gün, Buket Seda PişkinYabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Oyunlarının Kullanımı
20Mesut Gün, Çiğdem Yalçın, Buket Seda PişkinTemel Seviye Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Yer Alan Dil Bilgisi Konularının ve Etkinliklerinin Analizi
112Metanet Memmedova Tarih Fenninin Disiplinler Arası Enteqrasyonda Rolü
343Metin Kılıç, Erdem TerzioğluMükellefi Belirsiz Bir Vergi; Kalkınma Ajansları Proje Özel Hesabı Faiz Gelirlerine Ait Gelir Vergisi
242Metin KuşGörselliğin Dili
623Mevsim Çağla Cengiz, Yeliz YeşilTürkiye’de Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi
414Minara Aliyeva ÇınarAzerbaycan Eğitim Tarihinde Nesip Yusufbeyli'nin Etkisi
37Mine YazıcıÇeviri Eğitimi: Sorunlar ve Öneriler
292Muammer AkŞebinkarahisar ve Alucra Havalisinde Türk Sufi Geleneği
12Muammer HardalOrtaöğretim Öğrencilerinin Âşık Edebiyatı Algıları Üzerine Bir Araştırma
348Mücahit Baykul, Gökhan AbaSosyal Hizmet Kavramı ve Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygulamaları
603Muhammed Mustafa Tuncer ÇalışkanAltman Z Skor Modeli İle Oluşturulacak Portföylerin Getiri ve Risklerinin Karşılaştırılması; Borsa İstanbul'da Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
427Muhammet Volkan ÖzkanSun'ullâh-I Gaybî’nin “Bendedür” Redifli Şiir Şerhi
643Ayten Koç Aydın, Muhammet Volkan ÖzkanMetafiziksel Açıdan ‘Dert’ Kavramı: Dîvân-I Hikmet Çerçevesinde Bir İnceleme
144Muharrem TosunÇeviri Eleştirisi Kuramı
577Muhsin BaranMaking The Win-Lose Relationship Sustainable İn The Foreign Policy: The Latest Policies Of The Great Powers Towards The Middle East.
305Münire BaysanKütahya’da Uygulanan Ölüm Âdetleri
379Münteha Beki Klasik Vs. Neoklasik Teizm: İlahi Mükemmellik
467Murat Başarır, Mehtap Başarır12 Eylül Öncesi Tbmm’deki Cumhurbaşkanlığı Seçim Turlarının Gazete Haberlerinde Sunumuna İlişkin Bir İnceleme
172Murat Turna“Nur” Yahut Mustafa Kutlu Hikâyeciliğinde İrtifa Kaybı
132Musa BalcıEdebiyat ve İktisat Bağlamında Dindar Bir Karakter İnşası -Sa‘Dî-Yi Şîrâzî ve Mustafa Özel’i Birlikte Okumak-
173Mustafa DikmenJean Baudrillard ve Postmodernizm
399Mustafa AlkanManzum Sözlüklerde Değerler Eğitimi ve İdeal Çocuk Tipi
374Mustafa Aslan“Zeka Oyunları Dersine Giren Öğretmenlerin Yaşadıkları Problemler : Şanlıurfa İli Örneği “
387Mustafa BalcıSezai Karakoç Şiiri'nin Tarihî Derinliği ve Ve Gül Muştusu
355Mustafa ÇetinkayaSanal Gerçeklik Uygulaması Olarak Bilgisayar Oyunları: Football Manager Örneği
304Mustafa DinçKemal Sunal’ın Ankara’sı : “Köyden İndim Şehire, Zübük ve Düttürü Dünya” Filmleri Üzerinde Halk Bilimsel Bir İnceleme
274Ömer Seyfettin Sevinç, Mustafa ErgençDüzce Üniversitesi’nin Bazı Fakültelerinde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin “Spor” Hakkındaki Metaforları
243Mustafa Naci Kulaİnternet Bağımlılığı İle Mücadelede Manevi Değerlerin Önemi (Tebliğ Başlığı)
225Mustafa ÖnderAsırlar Öncesinden Günümüz Modern Eğitimine İbn-İ Sina İle Bir Yolculuk
578Mustafa Özkan, Gülçin YılmazHalk Eğitimi Merkezlerinde Düzenlenen Kurslarda Gerçekleştirilen Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen ve Uzman Görüşlerinin Belirlenmesi
396Mustafa Savcı#kişilerarası Yetkinlik, Yalnızlık, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Ödül ve Ceza Sosyal Medya Bağımlılığını ve Sosyal Medya Kullanan ve Kullanmayan Ergenleri Öngörür Mü?
397Mustafa SavcıEkranda Büyüyen Bağımlılık: Çocuklarda Dijital Teknoloji Kullanımı
573Mustafa ÜnlütepeTbk M. 66/ııı Hükmüne Dayalı Organizasyon Sorumluluğunun İşletme Bilimi Anlamında Organizasyon İle İlişkisi
105Mustafa Ünverdi, Mustafa Unverdi, Mustafa Unverdi, Mustafa Unverdi, Mustafa Unverdiİdeal İnsan ve İmanın Yeterliği Sorunu
315Aynurə MustafayevaTürk Edebi Düşüncesinde Tarih(Hüseyn Cavid`in Eserlerine Dayanılarak)
133N.müge SelçukGünümüz Sanat Üretimi Tanımlamaları Üzerine
340Nalan Gülten Akın, Mühibe AkyıldızFen Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Bulanık Topsıs Yöntemi İle Analizi
382Mühibe Akyıldız, Nalan Gülten AkınMeslek Tercihi Probleminin Bulanık Topsıs Yöntemi İle Çözümü: Fen Lisesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
463Namık Kemal Sarıkavakİlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Bitişik Eğik Yazı Mı, Dik Temel Abece Mi?
294Nazım Kuruca, Muammer AkBeşyüzyıldır Süren Göçün Son Temsilcileri
403Nazım Kuruca, Mehmet ÖzmenliGiresun ve Havalisinin Türk Yurdu Haline Gelmesinde Gezgin Dervişlerin ve Ahilerin Rolü
598Nazmiye Kete TepeÖğrenci Yoksulluğu ve Öğrencilerin Yoksulluğa İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırmanın İletişimsel ve Pedagojik Bir Değerlendirmesi
272Nebahat GöçeriTürk Eğitim Tarihi Açısından Maarif Salnameleri Nasıl Birer Bilgi Kaynağıdır?
423Necati DemirMilli Ya Da Yerli Bir Düşünsel Paradigma Oluşturulabilir Mi?
532Necdet KurtAmasya ve Tokat Çevrelerinde Türbe ve Yatır Pratikleri İle Velilere (Evliyalar) Bıçak Koyma İnancı.
537Celil Aydın, Necip Dündar, Yüksel Bayraktarİhracat Yapısı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Parametrik Olmayan Bir Yaklaşım İle Analizi: Oecd İçin Bir Uygulama
358Nuray Öz Ceviz, Necla TektaşTürkiye Hazır Giyim İşletmelerinde Kurum Kültürünün Cinsiyet Açısından Firmalardaki Algısı
601Nuray Öz Ceviz, Necla TektaşHavacılık Sektöründe Kabin Memurların Kıyafetlerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi
30Nejla Mutlu Göçmen, Mızrap Bulunuz, Nermin Bulunuzİlkokul Binalarında Gürültü Düzeyinin Karşılaştırılması
13Neşe Çolakoğlu, Mehmet EryılmazYönetim Kurulu Çeşitliliği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyeti İlişkisi Üzerine Bir Yazın Taraması
311Neşe Duman, Ayşegül ŞeyihoğluCoğrafya Öğretiminde Analojik Öğrenme Modeline Bir Örnek
566Ümit Demir, Nesrin KulaTürk Sinemasında Tecavüz Olgusu: Barda Filmi Örneğiyle
7S. Sibel Sevim, Nesrin YeşilmenFarklı Disiplin Benzer Teknik Örneği Olarak Agatware(Mermer) ve Mokumagane Tekniklerinin İncelenmesi
270Nezir Mavişİmâmîyye-İsnâaşerîyye’nin İmâmet Anlayışının Semîyyât İnancının Şekillenmesindeki Etkisi
289Nuran AltunerNev'izade Atai 'nin Bir Gazeli’nin Ontolojik Tahlili
331Nurdan Besli, Yaşar Tokay Kutadgu Bilig’de Benzetme İlgisi Kuran Birimler
502Nurdan Şahin, Berna Akay, Diler AydınAkılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumluluğu
503Nurdan Şahin, Berna Akay, Diler AydınÇocukluk Çağı Obezitesini Önlemeye Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları
247Nurdan Sezgin, Şükriye Karadayı, Beytullah KaradayıGörgü Tanıklığında Profil Yüz Fotoğraflarından Yaş Tahmini
248Şükriye Karadayı, Vecdet Öz, Nurdan Sezgin, Beytullah KaradayıÖlüm Zamanı Tahmininde Mikrobiyolojik Tekniklerin Kullanımı
228Nurettin Koçhan, Ahmet Tercanlıoğlu15. Yüzyıl Seyyahlarının Yazmalarında Kyzikos Hadrian Tapınağı
534Nurgül Soydaş, Turgay YavaşBelki De Duygusal Sağırdır, Bir De Öyle Düşün
191Nurgün TopallıTelekomünikasyon ve Ekonomik Büyüme: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi
136Nurhan Koçan, Kübra Nur BeyliPeyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bir Proje Deneyimi: Amasra Küçük Kilise Çevresi Peyzaj Planlama ve Tasarım Projesi
40Nurhodja Akbulaev, Turan AhmedovMalmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Azerbaycan Bankaları Üzerine Bir Araştırma
65Nuri ÇiçekMichel Foucault’da Episteme Düşüncesi
77Nursal KumaşBursa Askeri İdâdîsi Kuruluşu ve Faaliyetleri
306Nursen Azizoğlu, Bülent Pekdağ, Zeynep Yücel, Göksel Atabey, Selma BulutProbleme Dayalı Yoksa İspata Dayalı Organik Kimya Deney Föyü Mü?
641Nursen Azizoğlu, Serap Özaydın, Fatma BilgicanFizik ve Kimya Ders Kitaplarında Enerji Kaynakları Hakkındaki Doğru ve Yanlışlar
611Nurten Fındık, Hayret BaşaranÜstün ve Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Toplu Canlı Yok Oluşları ve Çevreye Yönelik Duyarlılıklarının İncelenmesi
244Nurten KımterHastalara Yönelik Manevi Bakım Konusunda Sağlık Çalışanlarının Manevi Destek Algılarının Belirlenmesi ve Manevi Destek Algısının Bazı Değişkenlerle İlişkisi
245Nurten Kımter“Sahip Olmak” Yerine “Emanet Bilmek”: Çevre Bilinci ve Doğayı Korumaya Kur’an Temelli Psikolojik Bir Yaklaşım
31Oğuz Dilmaç, Sehran DilmaçErken Çocukluk Döneminde Değerlerin Kazandırılmasında Sanat Eğitiminin Rolü
591Serap Palaz, Olcay PoyrazDüzgün İş (İnsan Onuruna Yakışır) Kavramına Yeniden Bir Bakış: Türkiye ve Oecd Ülkelerinin Bir Karşılaştırması
312Ömer DüzbakarTürkiye’nin Sıhhi-İ İçtimai Coğrafyası: Zonguldak Sancağı Adlı Eserin Tıp Tarihi Açısından Önemi
249Önder SakalMükemmeliyetçilerde Yaşamda Anlam Algısı
278Önder SakalKariyer Tatmini ve Tükenmişlik: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma
571Osman Kürşat Acar, Nesrin ÇoldurYeni Kamu Yönetim Anlayışı Sonrası Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilat Yapısı: Isparta İl Sağlık Hizmeti Örgütü Üzerinden Nitel Analiz
119Aydın Güven, Osman OkumuşOrtaöğretimde Demokrasi Eğitimi: 9. Sınıf Tarih Ders Kitabının Demokrasi ve Değerleri Açısından İncelenmesi
141Osman SümerKolej-Okul Temalı Yeşilçam Filmlerinde Sosyal Algı ve Öğretmen- Öğrenci İlişkileri: Kültürel ve Durumsal Analiz
265Osman TürkÖmer Seyfettin’in “Pembe İncilli Kaftan” Adlı Hikayesinde Geçen Türkçe Kelimelerin Türlerin Tasnifi ve Sözlük Çalışması
39Oya Esra BektaşFelsefenin Penceresinden Masallara Eleştirel Bir Bakış
260Özcan Bayrakİsmail Safa’nın Şiirlerinde Tema
584Musa Gök, Özge BalabanTürkiye’de Yenilik ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Vergi Politikasının Rolü
468Özge Uzunhasanoğlu, Mustafa ÇakırBiyoloji Öğretmen Adaylarının Bazı Genel Biyoloji Kavram Anlayışlarının İncelenmesi
25Özkan KaracaKent, Kentlilik ve Belediyeler
205Özkan YılmazYükseköğretim ’de Harmanlanmış Öğrenme: Öğrenciler İçin Avantajları
453Özlem AkbulakBir Xvıı. Yüzyıl Tıp Yazması: Ta'dîlü'l-Emzice
618Özlem Balaban, Pelin Palaz, Kamile Şeyma ArslanHr Dergi Perspektifinden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
625Kamile Şeyma Arslan, Özlem BalabanÖğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri İle İş Yaşam Kalitesine Yönelik Bir Araştırma
161Pelin KocapinarEş Anlamlı Mı, Yakın Anlamlı Mı?
563Perihan SavaşEtkin Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğrenme Araçlarının Özellikleri: Yüksek Lisans Öğrencilerinin Görüşleri
10Pınar Akarçay, Gökhan AkSivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Etkisi Edirne Belediyesi Örneği
11Pınar AkarçayYerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması Edirne Belediyesi Örneği
357Pınar BaltacıTürkiye’de Yaşanan İç Göç Sonucu Oluşan Kültürel Dönüşümlerin Sinemaya Yansıması
546Pinar Gökçin ÖzuyarTürkiye’deki Üniversiteler İçin Sürdürülebilirlik Kavramına Entegre Yaklaşım Modeli
307Pınar Karakaş, Nursen Zehra BerçinSözsüz İletişimde Kültürel Farklardan Kaynaklanan Yanlış Algılar
129Rabia Gökcen KayabaşıSopa İle Oynanan Geleneksel Aksaray Çocuk Oyunları
142Ramazan Koca, Nurettin ÖzgenOrta Öğretim Coğrafya Ders Programında (2017) Mekân Okumaları ve Külterel Temalar
411Ramazan ŞengülAvrupa Birliği Ülkelerinde Yerinden Yönetim
17Ramyar MajidiSimin Danişver ve Sevgi Soysal'ın Hikayelerinden Hareketle İran ve Türkiye'de Kadın-Toplum İlişkisi
538Rengim Sine, Selami ÖzsoyEkşi Sözlük Kullanıcılarının Yeni Medya Kullanım Pratikleri
540Rengim Sine, Damla YorgancıYeni Medya ve Metalaşan Annelik: Instagram Anneliği Üzerine Bir Odak Grup Çalışması
169Selçuk İpek, Rıdvan Engin, Semra TaşOsmanlı Vergi Tarihi Kaynağı Olarak Adaletnâmeler
97Rüstem MürseloğluSovyetler Döneminde Azerbaycan Dramaturjisi ve Politik Tiyatro
254Rusudan SaginadzeTürkiye'de Yaşayan Gürcülerin Diyalektik Materyallerine Göre Konuşma Kodlarının Eklenmesinin Gürcüce Fiillerdeki Sonuçları
512Sabriye ÖzkanNikolay Rimsky Korsakov Şehrazat, Op. 35, Fagot Solosu: İcracı İçin Çalışma Önerileri
513Sabriye ÖzkanAntonio Vivaldi’nin Fagot Eğitim Repertuvarındaki Öneminde Do Majör Fagot Konçertosu Rv 472
362Safiye Karababa, Suphi Güneş AlamdarÇocuk Edebiyatı Kitaplarında Mizah: Saftirik Örneği
293Sahure YarişElazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Deposunda Bulunan Bir Grup Tepsi
237Sait GülsoyDijital Oyunlarda İslamofobi
263Sait Gülsoy, Ayça ÖzcihanKadına Yönelik Şiddette Yaşlı Kadın: Öznelikle Nesnelik Arasında Gelen Ölümler
527Salih OkumuşKosova’da Türkçe Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Algısal Etki Bakımından Görsellik
42Samet AzapTürk’ün Kültür Başkenti Herat: Özbek Yazar Musa Aybek’in Nevai Romanında Mekân Algısı
487Melahat Yıldırım Saçılık, Samet ÇevikEtkinlik Turizminin Sağladığı Faydalar Açısından “Erdek Zamanı Festivali” Katılımcılarının Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
123Samet DoğanFrancis Bacon’ın Resimlerinde Bedensel İmgeler ve Psikolojik Sınırları
597Samet YılmazKesişen Teritoryal Yapılar: Avrupa Birliği’nin Teritoryal Yapısı
493Sami ZariçFilistin’in Özgürlük Mücadelesinde Hareket’ül Mukavemet-Ul İslamiyye (İslami Direniş Hareketi-Hamas)
101Sarper Serkan AvcıA. J. Ayer’de A Priori Önermeler Sorunu
445Savaş BaştürkOrtaokul Matematik Öğretmenlerine Göre Kesirler Konusunun Öğretimi
450Savaş BaştürkSınıf Öğretmen Adaylarının Kesirlerle İlgili Pedagoji Alan Bilgilerinin İncelenmesi
87Savaş ŞahinTürkmen Türkçesinde Ölümle İlgili Örtmece Sözler
360Sebahattin Yıldız, Akif Alperen Arısoy, Önder SakalOtantik Liderliğin Örgütsel Sessizliğe Etkisinde Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü
75Sedat BahadırKurtuluş Savaşı”Mücadelesinden “Halk Kahramanı” Statüsüne Deli Halit Paşa
6Sedat Cereci, Nurat Kara, Burak Karabulut, Emrah CevherEğitimde Psikolojik Faktör: Modern İletişim Eğitimi
441Sefa Erkuş, Hüseyin KaramelikliDoğrudan Yabancı Yatırım ve İş Yapma Ortamı: Bir Panel Veri Analizi
35Sefer BorKarşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Tolkie’nin Eserleri İle Avesta Kitabı Arasındaki Benzerlikler
232Şefika Melike Çağatay, Gamze TezcanFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma İstekliliği
234Gamze Tezcan, Şefika Melike ÇağatayGeleceğin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen İmajı
494Seher Selin ÖzmenSanat Eğitimi Bağlamında Müze Eğitimi ve Uygulamaların Değerlendirilmesi (Askeri Müze Örneği)
92Selami AlanYabancı Dil “Hayranlığına” İronik Bir Tepki: Araba Sevdası
332Selçuk AtayTevfik Fikret'in Şiir Evreninde Bir Gönderge Değeri Olarak Kadın
506Selda Güzel Öztürk , Melek Tufan , Elhan ÖzusGiyimde Kullanılan Süslemelerle İlgili Kadın Tüketicilerin Görüşleri
621Selim ParlazKanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı-Ceneviz İlişkileri
385Selim UysalDijital Oyunlarda Kültürlenme
433Selma Aydın BayramBilişim ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Bilgi Üzerindeki Etkileri
408Lütfü İlgar, Selma SaydamÇocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Ön Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
29Selma SolRumeli Türkülerinde Kadına Şiddetin İzleri
308Selman SaçFransız Beşinci Cumhuriyet’inin Monarşik Doğası: Cumhuriyet’i Kurtarması Beklenen Son Enarque
171Şemseddin BayramDivan Şiirinde Küçürek Öykü Formları ve Nedîm Divanı’nda Küçürek Öykü Örnekleri
451Senem Üstün Kaya, Senem Üstün Kaya, Senem Üstün Kaya, Senem Üstün Kaya, Senem Üstün KayaHafıza ve Öteki-Ben: Equus Oyunundaki Modern Tanrı
602Elif Kılıç Güner , Serap Altuntaş Hemşirelerde Meslektaş Dayanışmasının Örgütsel İklim Üzerine Etkisi
606Mehmet Göker, Serap PalazTürkiye'de İç Göç ve Nedenleri; Bandırma Örneği
192Hakan Sarı, Yahya Çıkılı, Serdal Deniz, Abdülbaki Karaca, Abdullah EkerÖzel Öğrenme Güçlüğü Olan Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Rehber Öğretmenlerin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
279Hakan Sarı, Abdülbaki Karaca, Yahya Çıkılı, Abdullah Eker, Serdal DenizTürkiye De Kaynaştırma Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Tematik İncelenmesi: Nitel Yaklaşım
550Serdar Bulut, Serdar Yavuz18. Yüzyılda Anadolu’da İstinsah Edilen Müstensih Derviş Mustafa Şâh-Nâme Çevirisinde Yer Alan Türkiye Türkçesi Ağızlarına Ait Kelimeler
55Serdar SaygılıDeğerler Dünyasından Fenomenler Dünyasına Hakikatin Düal Paradoksu, Bilim ve Anlamlar Antinomisi
56Serdar SaygılıBir Vatan Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy’un Eğitim Felsefesi
490Ümit Işıkdağ, Sergen Cansız, Kemal ŞahinSosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları
635Serhat ArslanÇeviri Etiğinde Çevirmenin Konumu
54Şerife Serap Mutluayİmajın Türk Turizmine 2016 Yılındaki Etkileri
440Şerife TaliOsmanlı Dönemine Ait Bir Grup Tılsım Mühür ve Sanatı Üzerine
280Serkan Buldur, Murat Bursal, Eren Yücel, Nazan Yalçın ErikOrtaokul Öğrencilerine Yönelik Yenilenebilir Enerji Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
246Serkan Kırkeser, Nurcan DemiralpCoğrafya Öğretiminde Ix. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi Konusuna İlişkin Kavram Yanılgılarının Tespiti
394Seval YılmazKültürel Mirasın Sürekliliği Kapsamında Sarıkaya Köy Odaları
79Sevda AslanOrtaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentilerine İlişkin Görüşleri
143Sevinç ArıKültürel Semboller ve Çeviri
115Sevinc QasımovaXıx Yüzyılda Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler: Tarihçilik Açısından Göçün Nedenleri, Sorunları ve Sonuçları
163Sevinç Türkmen AksuEkolojik Bir İlke Olarak Conatus ve Yarar Kavramı
373Şevval Çoşgun, Efekan Varol, Leyla Ayverdi, Serap Öz Aydın, Özlem KarakoçLise Öğrencilerinin Yaratıcılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Balıkesir Örneği
496Şeyda Ferah ArslanParamedik Öğrencilerde Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi
497Şeyda Ferah ArslanParamedik Öğrencilerde Akademik Erteleme Eğilimi ve Mükemmeliyetçilik Algısı
454Şeyma Doğan DemirtaşJames Frazer'ın Din Anlayışı Üzerine Bir İnceleme
456Şeyma Şahin, Burcu Ökmen, Zeynep Boyacı, Abdurrahman Kılıç, Abdullah Adıgüzel, Engin AslanargunHafız İmam Hatip Ortaokullarındaki Hafızlık Eğitimine İlişkin Öğretici ve Öğrenci Görüşleri
285Sezen Çobanoğlu Talay, İbrahim DinçeliSanat Kavramı İle Tanışma ve Transaksiyonel Analiz
164Abdullah Ferit Erol, Sinan AytekinFinansal Performans Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Temel Belirleyicisi Midir? Borsa İstanbul (Bıst) Sürdürülebilirlik Endeksinde (Xusrd) Aras Yöntemi İle Bir Uygulama
127Nikolin Agallija, Sinan YazıcıÜretim Toplumundan Tüketim Toplumuna Çalışma Etiği Değerlerindeki Değişim: Türkiye- Arnavutluk Örneği
187Sinem Canim Alkanİ. Ü. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Çeviri ve Çevirmenlik Algısı
72Sinem KuntMiras Turizminde Arz ve Talep Üzerine Yaklaşımlar
276Sinem ŞahnagilSiyasi Partilerde Milli Kimlik İnşa Stratejileri: Ak Parti Örneği
518Sinem Somunoğlu İkinciKentleşme Kavramı ve Sağlığa Yönelik Yansımaları
565Şirin Özkan, Gökhan AbaDünya’da ve Türkiye’de Anne Çocuk Sağlığı Politikaları
226Sırrı DüğerŞura-Yı Devlet’ten Danıştay’a
91Songül KuruAdana Yöresi Geleneksel Giyim Kültüründe Şalvar Kullanımı
317Sonnur Işıtan, Mesut SaçkesSınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi
324Sueda Esen, Leyla AyverdiTürk Toplumunda Kadına Yönelik Algı: Balıkesir Örneği
471Şükran Öztürk, Habibe Yazıcı ErsoySabahattin Ali’nin Romanlarında Sözvarlığı
238Şule Gece Çelikkanİyi ve Güzel Kavramlarının Sanat Felsefesindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Felsefi İnceleme
501Şule Yıldız, Nermin AkyelMuhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Standartları İle İlgili Farkındalıklarının Tespiti: Sakarya Üniversitesi Örneği
189Süleyman DoğanMesnevi’de Eğitim Metodu ve Çok Kültürlülük Yansımaları
535Süleyman SolmazFars Şiirinde Türk İzleri
543Aynur Koçak, Sümeyye Kübra GündoğduKahramanın Yolculuğunda Dişil Varlıklar
193Suna KorkmazThe Relatıonshıp Between Money Supply, Inflatıon, And Economıc Growth In Medıterranean Countrıes
3Sunay AkkayaTurizmde Yeni Bir Yaklaşım Denemesi “Çocuk Turizmi” ve Yaşayan Kültürel Miras
287Suphi Güneş Alamdar, Safiye KarababaTürkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına ve Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri
533Süreyya TemelSahne Tasarımında Bir Anlayış; Az Aslında Çoktur ( Less Is More)
575Tabriz AbdulmanafovOnline Tüketicilerin Ürün Satınalma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Sakarya İli Örneği
118Nurcan Yücel, Talha Bayırİnsani Gelişim Endeksi Verileri İle Uluslarası Göç Verileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Nedensellik (Granger) Analizi
74Taner GökMa'reke-İ Harbde Cengbîn Bir Şâir: Vücûdî'nin Yanıkkale Fethine İlişkin Müşahedeleri
155Taner GökSevgilinin Güzellik Unsurlarında Bir Müşebbehün-Bih Örneği Olarak “Perde”
301Taşkın İşgörenSovyet İhtilalinin Azerbaycan Millî Dramaturgu Cafer Cabbarlı'nın Piyesleri Üzerindeki Etkileri
47Tayfun BarışToplumun Şekillenmesinde Önemli Bir Unsur Olarak Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Çocuk
443Zafer Aykanat, Tayfun Yıldız Süt Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Rekabet Edebilirlik Düzeylerinin Porter’ın Elmas Modeli İle Analizi: Ardahan İli Örneği
98Temel Alper KarslıGeç Ergenlik Döneminde Denetim Odağı Biçimi ve Kaygı Bozukluklarına Eğilim Bağlamında Algılanan Ebeveynlik Tarzı ve Sosyo-Ekonomik Durum
508Toğrul HalilovNahçıvan Bölgesinin Tunç Çağı Seramikleri Üzerindeki Desenlerin Yayılım Alanından
76Tolga Yeşil, Utku KöseKarayolu Yolcu ve Yük Taşımacılığında Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Src) Sınavı İle Yönetmeliklerinin Değerlendirilmesi ve Teknolojik Bağlamda Sistem Önerileri
319Yrd.doç.dr.erkan Alsu, Y.lisans Öğrencisi Tuğçe GürselBorsa Değeri ve Finansal Oranlar Arasındaki İlişki: Bıst 100 İmalat Sektörü Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama
486Tuğçe KaptanThe Role Of Women İn African Society: An Analysis Of Taiye Selasi’s Sex Lives Of African Girls
219Erdal Yılmaz, Tunay AslanOran Analizi Yöntemi İle Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sınıfındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi
220Tunay Aslan, Erdal Yılmazİşletmelerin Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Bist’te İşlem Görem Turizm İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama
478Turgay Münyas, İbrahim ÖzdenDünyada Varlık Fonu Uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu Uygulaması Üzerine Bir İnceleme
316Türkan Askerova Azerbaycan Türkcesinde Ek ve Unsurlar Vasıtasıyla Oluşan Sıfatın Dereceleri. ( Eski Azerbaycan Türkcesine Dayanarak)
516Uğur Özen, Nilüfer Nazende ÖzkanlıTürk Mitolojisi’nde Çift Başlı Kartal Olgusu ve Kartal Figürünün Çağdaş Sanata Yansıması
210Ülkü Yancı123 ve 152 Numaralı Kazaskerlik Rûznâmçe Defterleri
211Ülkü YancıKazaskerlik Rûznâmçe Defterleri Verilerine Göre Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilatına Dair Problemler
335Ümran Şengül, Ahmet Bilal ŞengülÇanakkale Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sıralanmasında Bulanık Vıkor Yöntemi
424Ümran Şengül, Ahmet Bilal ŞengülAkademik Performans Değerlendirmesinde Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
432Ümran TürkyılmazJean Genet’nin Oyun İçindeki Oyunu: Hizmetçiler
93Ünsal Tazegül, Özbay GüvenElit Düzeydeki Erkek Sporcuların Narsisizm Düzeyleri ve Beden Algıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
95Ünsal Tazegül, Özbay GüvenTakım ve Bireysel Branşlardaki Sporcuların Narsisizm Skorlarının Karşılaştırılması
458Ürün Şen SönmezOrhan Veli, Mektuplar ve Dostluklar
363Metin Coşkun, Vahdet AltundalTürkiye'de Yurt İçi Tasarruf Oranının Artırılmasında Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin Rolü
364Vahdet AltundalTürkiye’de Yabancı Yatırımların Artırılmasında Startupların Rolü
336Volkan Ertitİlahiyatın Sekülerleşme Kavramına Karşı Sosyolojinin Sekülerleşme Kavramı
330Y. Murat KızılkayaSosyal Medya; Modern Dünyanın Haykırma Ortamı
165Yahya AkyolEthem Nejat'ın Türklük Nedir ve Terbiye Yolları Adlı Kitabında Medrese Eğitimine Bakışı
264Yakup Balantekin, Hülya KartalÖğrencilerin Okula Devamını Artırmada Bir Eylem Araştırması: Yıldırım Okula Devamı Artırma Projesi (Yodap)
14Yakup Yılmaz, Ayhan SertkayaÖrneklerle Cumhuriyet Dönemi Honamlı Yörükleri İskânı
156Ayhan Sertkaya, Yakup YılmazHollanda Konsolosluk Raporlarına Göre Cumhuriyetin İlk Yılında Türkiye'nin Tütün Ticareti
464Yalçın KahyaKent İmajı Kampanyalarına Etki Eden Parametreler: Berlin Örneği
110Yaşar Yılmazİşgören Sayısını Belirleme ve İşgören Verimliliğinin Yiyecek İçecek İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi
159Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yılmaz, Öğr. Gör Özgür YılmazTürkiye'nin Son Yıllarda Turizm Sektöründe Yaşadığı Krizin Analizi ve Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri
50Yasemin Oğuz GünerFarklı Bir Engelli Grubu "kronik Böbrek Yetmezliği ve Organ Nakli" Hastalarında Uğraş Terapisinin Önemi
640Yasemin YılmazArkelojide Yöntem Genişlemesi
526Yelda Tutar SerterKültürel Kimlik İnşasına Bir Örnek: Süryani Diasporası
528Yelda Tutar SerterTek Parti Döneminde Azınlık Politikası ve Varlık Vergisi
38Yener Bektaş, Seda Karaöz ArıhanBiyokültürel Perspektiften Obezite
449Yeşim KubarSağlık Hizmetleri Finansmanında Alternatif Yöntemler ve Türkiye İçin Bir Öneri
545Yılda Arzu Aba, Fatma AslanSağlık Bilimlerinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
389Yunus Emre Avcu , Esat ÇetintaşOrtaöğretim Öğrencilerinin Robotik Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
521Yusuf Bahadır Kavas, Ali ÜnsalTürkiyedeki Hane Halkı Harcamalarınınyıllara Göre Analizi
522Yusuf Bahadır KavasBeşeri Sermaye ve Nitelikli İş Gücünün Ekonomik Kalkınmaya Etkisi
491İdris Göksu, Yusuf İslam BolatAkademik Teşvik Uygulamasının Performansa Yansıması: 2015 İle 2016’nın Karşılaştırmalı Analizi
434Yusuf Kemal ÖztürkOsmanlı’da Normatif İktisat Değerlerinin Çökmesi ve Pozitif İktisat Arayışları
515Yusuf SülükçüMemlûkler Döneminde Mısır'da Yazılmış Araplara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Türkçe Öğretimi Kitaplarının Karşılaştırmalı İncelemesi
252Zehra Anaz, Bülent ArıPlevne Adlı Bir Roman ve Bir Marşta Gazi Osman Paşa
221Bülent Arı, Zehra AnazAntakya’da Düğün Törenlerinde Tebrik Alma
572Zehra Bora, Engin AslanargunÖğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Etik Dışı Davranışlarının Nedenleri
401Zehra Gözütok TamdoğanMağrib ve Endülüs'te Mevlid Kutlamaları
547Zeliha DuranCarmen Laforet’in Romanlarına Yansıyan Kişisel Dönüşüm Süreci
505Zeynep Akkuş ÇutukÜniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılığın Kişilerarası İlişki Tarzlarını Yordama Gücü
604Birol Akgül, Zeynep AyerSanayi 4. 0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm
41Zeynep KantarcıBir Yaşam Felsefesi Olarak Ahilik
500Zübeyde Ezgi Özgen, Diler AydınYoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri
346Zübeyir BütünerAmasya ve Alman Seyyah Andreas David Mordtmann
140Zuhal Güler, Nuran Güler, Doğancan Özsel Üniversite Öğrencilerinin Yaşlıya ve Yaşlılığa Bakış Açısı: Sosyoloji, Hemşirelik ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Örneği